TettstedParkeringsområde

objekttype

Kartverket Erstattet

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Objekt er polygon Flate 1..1
posisjon Geometri Punkt 0..1
eierforhold Eierforhold knyttet til et objekt Eierforhold (kodeliste) 0..1
årstidsbruk Angir om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong. Årstidsbruk (kodeliste) 0..1
overbygg Angis om parkeringsområde er under tak (parkeringshus). JaNei (kodeliste) 0..1
varmekabel Angis om plassen er oppvarmet. JaNei (kodeliste) 0..1
kapasitetPersonbiler Antall personbiler parkeringsplassen er tilrettelagt til. Integer 0..1
antallUU Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet. Integer 0..1
dekke Type av underlag som utgjør hoveddelen av området. Dekke (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Angis kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
TettstedFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Ved overgang i databasen får objektet en unik ID (ogc_fid) som forblir uforanderlig hos objektet. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Tettsted/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Merknad: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommReel Kommunenummer automatisk generert gjennom en "Spatial location" sjekk Kommunenummer (kodeliste) 0..1
førsteDatafangstdato Dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: Dato blir generert av APPen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt DateTime 0..1
bildefil1 Påkrevt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas gjennom SQL command basert på målte verdier i databasen Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
OBJEKTNR Integer 20 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei (kodeliste) 1..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
FLATE Flate 1..1
Flate Punkt 0..1
Eierforhold 0..1
Årstidsbruk 0..1
OVERBYGG JaNei 0..1
VARMEKABEL JaNei 0..1
KAPASITETPERSONBILER Integer 5 0..1
ANTALLUU Integer 5 0..1
Dekke 0..1
Dekketilstand 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
objektNr Integer
opphav CharacterString source
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
byggingPågår JaNei (kodeliste)
kommentar CharacterString
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
geometri Flate
posisjon Punkt
eierforhold Eierforhold
årstidsbruk Årstidsbruk
overbygg JaNei
varmekabel JaNei
kapasitetPersonbiler Integer
antallUU Integer
dekke Dekke
dekkeTilstand Dekketilstand

Vis TettstedParkeringsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Eierforhold 0 ..1
Årstidsbruk 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Dekke 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon tettstedParkeringsområdeAvgrensning TettstedParkeringsområdeGr 1..* TettstedParkeringsområde
arv subtype TettstedParkeringsområde supertype TettstedFellesegenskaper