Tilgjengelighet

Kartverket Utkast 1.4

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av tettsteder og friluftsområder. Den spesifiserer datasettet Tilgjengelighet og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (inngangbygg, baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (vei, turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tilgjengelighet/1.4

Viser treff 1 - 54 av 54FriluftStSikrFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Statlig Sikrete Friluftsområder.


SittegruppeBenk objekttype

Kombinasjon av benk(er) og bord eller kun benker.


FriluftParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


TettstedParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for TettstedParkeringsområde.


TettstedParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


FriluftHytterTilrettelagt objekttype

Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.


Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FriluftGrillBålplass objekttype

Grill- eller Bålplass


FriluftBaderampe objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.


FriluftGapahuk objekttype

Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.


TettstedHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


FriluftFiskeplassBrygge objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.


FriluftFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Friluftsområder.


FriluftParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for FriluftParkeringsområde.


FriluftStSikrFriluftomr objekttype

Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.


TettstedVei objekttype

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.


FriluftTurvei objekttype

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.


FriluftSkiløype objekttype

Skiløyper som er egnet for synshemmede og rullestolbruker etter anbefalinger fra Norsk Standard


Toalett objekttype

Toalett i både tettsted og friluftsområder


FriluftHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


TettstedInngangBygg objekttype

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.


Infotavle objekttype

Tavler som informerer folk om natur, kultur, historie av et område, ting å se og gjøre, kart av ruter o.l.


FriluftFriluftsområde objekttype

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. MERKNAD 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. MERKNAD 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Rampe datatype

Undermeny for ramper


Trapp datatype

Undermeny for trapp


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.


Dekkemateriale kodeliste

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.


Veitype kodeliste

Angis hval slags turvei det handler seg om.


SpesialFotrutetype kodeliste

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Plassering kodeliste

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. krav.


Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


Dekkefasthet kodeliste

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Belysning kodeliste

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei, veier i tettsteder og Toalett/Omkledning.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det dreier seg om.ByggFunksjon kodeliste

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.


Plasstype kodeliste

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og


Årstidsbruk kodeliste

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.


OverflateSkilt kodeliste

Angis om overflaten av skilt eller infotavler er blank og reflekterende eller matt og godt å lese uavhengig av solforhold.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


Gatetype kodeliste

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.


Frihøyde kodeliste

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Utstyrtype kodeliste

Angir om det er sittegrupper med bord og benk eller kun benk(er)


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.