TettstedVei

objekttype

Kartverket Utkast

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
belysning Kryss av om veien har belysning. Boolean 0..1
bredde Minste bredde angis i cm uten desimaler. Integer 0..1
byggingpågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". Boolean 1..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type underlag som utgjør hoveddelen av veien. Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Angis kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
farefelt Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Farefelt (flattoppende kuler) markerer grense mellom gangvei og kjørebane i hele gangfeltens bredde. Boolean 0..1
gatetype Angis gatetype Gatetype (kodeliste) 1..1
geometri Geometri GM_Curve 1..1
ledelinje Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje Ledelinje (kodeliste) 0..1
ledelinjeKontrast Angis hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje. Kontrast (kodeliste) 0..1
lydsignal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lydsignal. Boolean 0..1
lyssignal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lyssignal. Boolean 0..1
møteplass Kryss av om det finnes en møteplass. Boolean 0..1
nedsenk1 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal. Real 0..1
nedsenk2 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal. Real 0..1
oppmerksamhetsfelt Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Oppmerksomhetsfelt (ribber) leder mot farefelt og angi gangfeltets retning over kjørebanen. Boolean 0..1
plankeavstand Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal. Real 0..1
segmentLengde Lengde til segment av Veien. Verdien kalkuleres I database Real 0..1
skiltet Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angir om gangfeltet er skiltet. Boolean 0..1
stigning Stigningen oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRull Angis om veien møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angis om veien møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
trapp Angis om veien eller deler av veien er utformet som trapp Trapp (datatype) 0..1
- farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. Boolean 0..1
- håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- inntrinn Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Horisontal flate på trinnene. Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. Boolean 0..1
- opptrinn Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høydeforskjellen mellom trinnene. Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trapp Angis om det finnes trapp Boolean 0..1
- trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. Boolean 0..1
- trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
varmekabel Kryss av om veien er oppvarmet i vinter (vises ofte med skilt på husveggen). Boolean 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BELYSNING Boolean 0..1
BREDDE Integer 5 0..1
BYGGINGPÅGÅR Boolean 1..1
Dekkefasthet 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
FAREFELT Boolean 0..1
Gatetype 1..1
GM_Curve 1..1
Ledelinje 0..1
LEDELINJEKONTRAST Kontrast 0..1
LYDSIGNAL Boolean 0..1
LYSSIGNAL Boolean 0..1
MØTEPLASS Boolean 0..1
NEDSENK1 Real 5 0..1
NEDSENK2 Real 5 0..1
OPPMERKSAMHETSFELT Boolean 0..1
PLANKEAVSTAND Real 5 0..1
SEGMENTLENGDE Real 20 0..1
SKILTET Boolean 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TRAPP Trapp 0..1
TVERRFALL Real 5 0..1
VARMEKABEL Boolean 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
belysning Boolean
bredde Integer
byggingpågår Boolean
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
farefelt Boolean
gatetype Gatetype
geometri GM_Curve
ledelinje Ledelinje
ledelinjeKontrast Kontrast
lydsignal Boolean
lyssignal Boolean
møteplass Boolean
nedsenk1 Real
nedsenk2 Real
oppmerksamhetsfelt Boolean
plankeavstand Real
segmentLengde Real
skiltet Boolean
stigning Real
tilgjengvurderingElRull Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
trapp Trapp
tverrfall Real
varmekabel Boolean

Vis TettstedVei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Boolean 0 ..1
Gatetype 1 ..1
GM_Curve 1 ..1
Ledelinje 0 ..1
Kontrast 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Trapp 0 ..1
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedVei supertype Fellesegenskaper