Banenettverk

Bane NOR Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Banenettverk/1.0

Viser treff 1 - 26 av 26Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt objekttype

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.


Jernbanepunkt objekttype

Abstrakt supertype for objekttyper som representerer punktobjekter i eller ved jernbanenettet.


Jernbanelenke objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer lenker i jernbanenettet.


Kilometerpunkt objekttype

Definerer eit punkt på ei banestrekning som viser kilometerverdien, som regel på hele kilometer. Alle objekt av denne typen skal ha eigenskapar som definerer banekortnavn, namn (på banen), samt sporkilometer for punktet. Denne objekttypen vert generert ut frå det kilometrerte banenettverket.


Banekjedebrudd objekttype

Angir punkt med brudd i kilometrering for ein bane. Dette vert lagt inn ved alle linjeomleggingar som anten kortar inn eller forlenger banen for å unngå at ein må definere om kilometerverdiane for alle objekt etter linjeomlegginga.


Banenode objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.


Jernbanenode objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i jernbanenettet.


Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke objekttype

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.


Nettverkselement objekttype

Abstrakt objekttype for lineære objekter som inneheld generelle eigenskapar som gjer lineære referansar til dette objektet mogleg.


Stasjonsnode objekttype

Definerer representasjonspunkt for stasjonar og haldeplassar i banenettverket.


Banelenke objekttype

Linje som representerer ein bane.


Jernbaneinformasjon datatype

Definerer ei rekkje felles eigenskapar for jernbaneobjekt.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. NOTE 3: I denne versjonen av banenettverket er ikkje Identifikasjon implementert.


Jernbanetype kodeliste

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekkjer og metro- og forstadsbanar.


Stasjonstype kodeliste

Definerer om stasjonen signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje).


Nøyaktighetsklasse kodeliste

  • Klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent


LineærReferanseMetode kodeliste

Definerer metode brukt for lineære referansar


Jernbanestatus kodeliste

Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.


Medium kodeliste

Definerer objektet si beliggenheit i høve til jordoverflata


Jernbaneformål kodeliste

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk.