Jernbanelenke

objekttype

Bane NOR Gyldig

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer lenker i jernbanenettet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje Forløp som følger objektets sentrale del (spormidt). Kurve 1..1
jernbaneinformasjon Datatype for felles eigenskapar for jernbaneobjekt Jernbaneinformasjon (datatype) 1..1
- banekortnavn Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. CharacterString 1..1
- banenavn Angir navnet på banen objektet tilhører CharacterString 1..1
- anleggstype Angir type jernbaneanlegg. Jernbanetype (kodeliste) 0..1
- anleggseier Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget. CharacterString 0..1
- baneformål Angir jernbaneanleggets hovudformål. Jernbaneformål (kodeliste) 0..1
- banestatus Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner. Jernbanestatus (kodeliste) 0..1
- sporkilometer Angir kilometerposisjon for et objekt langs den aktuelle banen definert av banekortnavn. Real 0..1
startposisjon Angir posisjon (kilometer) for starten på det lineære objektet Real 0..1
sluttposisjon Angir posisjon (kilometer) for slutten på det lineære objektet Real 0..1
Nettverkselement
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
standardLRM Angir standard metode som vert nytta for å angi lineære referansar til objektet. I dette datasettet er dette default kilometrering (5). LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
Kurve 1..1
JERNBANEINFORMASJON Jernbaneinformasjon 1..1
LRSTARTVERDI Real 10 0..1
LRSLUTTVERDI Real 10 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
standardLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) STANDARDLRM
senterlinje Kurve
jernbaneinformasjon Jernbaneinformasjon
startposisjon Real STARTPOSISJON
sluttposisjon Real SLUTTPOSISJON

Vis Jernbanelenke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Jernbaneinformasjon 1 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Jernbanelenke supertype Nettverkselement
arv subtype Banelenke supertype Jernbanelenke