Jernbaneinformasjon JERNBANEINFORMASJON

datatype

Bane NOR Gyldig

Definerer ei rekkje felles eigenskapar for jernbaneobjekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
banekortnavn Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. CharacterString 1..1
banenavn Angir navnet på banen objektet tilhører CharacterString 1..1
anleggstype Angir type jernbaneanlegg. Jernbanetype (kodeliste) 0..1
anleggseier Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget. CharacterString 0..1
baneformål Angir jernbaneanleggets hovudformål. Jernbaneformål (kodeliste) 0..1
banestatus Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner. Jernbanestatus (kodeliste) 0..1
sporkilometer Angir kilometerposisjon for et objekt langs den aktuelle banen definert av banekortnavn. Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BANEKORTNAVN CharacterString 10 1..1
BANENAVN CharacterString 50 1..1
ANLEGGSTYPE Jernbanetype 1 0..1
ANLEGGSEIER CharacterString 50 0..1
BANEFORMÅL Jernbaneformål 1 0..1
BANESTATUS Jernbanestatus 1 0..1
KM Real 10 0..1
Name Type English Description
banekortnavn CharacterString
banenavn CharacterString
anleggstype Jernbanetype
anleggseier CharacterString
baneformål Jernbaneformål
banestatus Jernbanestatus
sporkilometer Real

Vis Jernbaneinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Jernbanetype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Jernbaneformål 0 ..1
Jernbanestatus 0 ..1
Real 0 ..1