Stasjonsnode STASJONSNODE

objekttype

Bane NOR Gyldig

Definerer representasjonspunkt for stasjonar og haldeplassar i banenettverket.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
stasjonstype I jernbaneterminologi er ein stasjon ei delstrekning i jernbanenettet som sender/tek imot signal for styring av trafikk. Dette omtaler vi som «signaltekniske stasjonar». Dette treng ikkje å vere stasjonar for av- eller påstigning men kan vere kryssingsspor, overkjøringssløyfer mellom to spor på dobbeltsporstrekninger eller overgang mellom dobbelt- og enkeltspor. Slike stasjonar er angitt med stasjonstype S og baneformål K. Holdeplassar er stoppestadar på fri linje (dvs. det er ikkje signal som regulerer trafikken), og er angitt med stasjonstype I. Stasjonstype (kodeliste) 1..1
sporantall Angir antall spor på stasjonen. MERK: Eigenskapen er ikkje teke inn i denne versjonen av datasettet. Integer 0..1
stasjonsnavn Angir navn på stasjonen. CharacterString 1..1
Banenode
Jernbanenode
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
posisjon objektet sin geografiske posisjon Punkt 1..1
jernbaneinformasjon datatype for felles eigenskapar for jernbaneobjekt Jernbaneinformasjon (datatype) 1..1
- banekortnavn Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. CharacterString 1..1
- banenavn Angir navnet på banen objektet tilhører CharacterString 1..1
- anleggstype Angir type jernbaneanlegg. Jernbanetype (kodeliste) 0..1
- anleggseier Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget. CharacterString 0..1
- baneformål Angir jernbaneanleggets hovudformål. Jernbaneformål (kodeliste) 0..1
- banestatus Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner. Jernbanestatus (kodeliste) 0..1
- sporkilometer Angir kilometerposisjon for et objekt langs den aktuelle banen definert av banekortnavn. Real 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod fysisk. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk. DateTime 0..1
informasjon Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Punkt 1..1
JERNBANEINFORMASJON Jernbaneinformasjon (datatype) 1..1
- BANEKORTNAVN CharacterString 10 1..1
- BANENAVN CharacterString 50 1..1
- ANLEGGSTYPE Jernbanetype (kodeliste) 1 0..1
- ANLEGGSEIER CharacterString 50 0..1
- BANEFORMÅL Jernbaneformål (kodeliste) 1 0..1
- BANESTATUS Jernbanestatus (kodeliste) 1 0..1
- KM Real 10 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Stasjonstype 1..1
SPORANTALL Integer 2 0..1
STASJONSNAVN CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
posisjon Punkt
jernbaneinformasjon Jernbaneinformasjon (datatype)
- banekortnavn CharacterString
- banenavn CharacterString
- anleggstype Jernbanetype (kodeliste)
- anleggseier CharacterString
- baneformål Jernbaneformål (kodeliste)
- banestatus Jernbanestatus (kodeliste)
- sporkilometer Real
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
informasjon CharacterString
stasjonstype Stasjonstype
sporantall Integer
stasjonsnavn CharacterString

Vis Stasjonsnode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Stasjonstype 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Stasjonsnode supertype Banenode