Nettverkselement

objekttype

Bane NOR Gyldig

Abstrakt objekttype for lineære objekter som inneheld generelle eigenskapar som gjer lineære referansar til dette objektet mogleg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
standardLRM Angir standard metode som vert nytta for å angi lineære referansar til objektet. I dette datasettet er dette default kilometrering (5). LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod fysisk. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk. DateTime 0..1
medium Angir objektet si beliggenhet i forhold til jordverflata,: På bru, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
nøyaktighetsklasse Angir ei grov klassifisering av nøyaktigheten til geometriobjektet Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
informasjon Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1 0..1
NØYAKTIGHETSKLASSE Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 1 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
IDENT Identifikasjon 1..1
LineærReferanseMetode 0..1
Name Type English Description
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
medium Medium (kodeliste)
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse (kodeliste)
informasjon CharacterString
identifikasjon Identifikasjon
standardLRM LineærReferanseMetode STANDARDLRM

Vis Nettverkselement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
LineærReferanseMetode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Jernbanelenke supertype Nettverkselement
arv subtype Nettverkselement supertype Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke