Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4181277F_FDF7_4575_BB07_E9C98DA1FFDA;Realisering av SOSI_Objekt;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_DAE31A57_9B04_4d36_BA8A_1004F808E5ED;Kodelister;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_3CE18B46_5B60_4dd2_88A1_260AF0FA4FC1;Realisering fra SOSI Bane 4.5 Utkast;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_A5BD3661_CF48_4ad3_82CC_C86B2688F0E4;Realisering fra Lineære referanser 4.5;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_73C21319_63C2_431b_B751_69050847D9A3;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_5F54E6B5_DCB7_4381_B2AB_2139F9585C67;Hoveddiagram;;diagram;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_11BDECB1_0547_4d82_B783_6113F08A04F8;Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt;Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_1C935053_0928_45cd_B87F_F18DBDE29C89;Jernbanepunkt;Abstrakt supertype for objekttyper som representerer punktobjekter i eller ved jernbanenettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_2D16C7C8_3A89_4b4f_BA39_2A5DB155724D;Jernbanelenke;Abstrakt supertype for objekttypar som representerer lenker i jernbanenettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_79EB0E3B_D362_4bae_A74B_EBA3E8900BC7;Kilometerpunkt;Definerer eit punkt på ei banestrekning som viser kilometerverdien, som regel på hele kilometer. Alle objekt av denne typen skal ha eigenskapar som definerer banekortnavn, namn (på banen), samt sporkilometer for punktet. Denne objekttypen vert generert ut frå det kilometrerte banenettverket.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;Banekjedebrudd;Angir punkt med brudd i kilometrering for ein bane. Dette vert lagt inn ved alle linjeomleggingar som anten kortar inn eller forlenger banen for å unngå at ein må definere om kilometerverdiane for alle objekt etter linjeomlegginga.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_B9CE796F_894D_444f_A772_3F6183FBD940;Banenode;Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_C97EBEE2_43AF_4083_B202_B5C19D456D90;Jernbanenode;Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i jernbanenettet.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke;Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_E0549F3B_9105_4f2e_A2A0_5014D1FDAB4F;Nettverkselement;Abstrakt objekttype for lineære objekter som inneheld generelle eigenskapar som gjer lineære referansar til dette objektet mogleg.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_EBE5A2F8_2AE9_46f5_9075_9782B7C35684;Stasjonsnode;Definerer representasjonspunkt for stasjonar og haldeplassar i banenettverket.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_FE094514_8E93_4426_B768_48C2B1BB94F0;Banelenke;Linje som representerer ein bane.;objekttype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;Jernbaneinformasjon;Definerer ei rekkje felles eigenskapar for jernbaneobjekt.;datatype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_580D414B_6050_4140_9CF3_9555F15C249E;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. NOTE 3: I denne versjonen av banenettverket er ikkje Identifikasjon implementert.;datatype;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_5689DBB7_4189_402f_BD46_8DEEAA2A5C93;Jernbanetype;Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekkjer og metro- og forstadsbanar.;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_BCD20E90_1079_483f_8074_206E11B30AC4;Stasjonstype;Definerer om stasjonen signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje).;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_C254E57C_C92D_4beb_915C_4148BA6ECCA2;Nøyaktighetsklasse;;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_D91883AC_B118_4dc8_904B_8733A5EAD497;LineærReferanseMetode;Definerer metode brukt for lineære referansar;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_E9027D86_22AE_4c43_B9BE_31EEAE91A2CB;Jernbanestatus;Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_E9DC2A30_B686_425c_8691_EC134C0C4175;Medium;Definerer objektet si beliggenheit i høve til jordoverflata;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_ECC218FB_31FB_4f95_9D5C_A9E2D5C69806;Jernbaneformål;Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk.;kodeliste;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk EAID_11BDECB1_0547_4d82_B783_6113F08A04F8;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod fysisk.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt EAID_11BDECB1_0547_4d82_B783_6113F08A04F8;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt EAID_11BDECB1_0547_4d82_B783_6113F08A04F8;informasjon;Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt EAID_1C935053_0928_45cd_B87F_F18DBDE29C89;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanepunkt EAID_1C935053_0928_45cd_B87F_F18DBDE29C89;posisjon;objektet sin geografiske posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanepunkt EAID_1C935053_0928_45cd_B87F_F18DBDE29C89;jernbaneinformasjon;datatype for felles eigenskapar for jernbaneobjekt;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanepunkt EAID_2D16C7C8_3A89_4b4f_BA39_2A5DB155724D;senterlinje;Forløp som følger objektets sentrale del (spormidt).;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanelenke EAID_2D16C7C8_3A89_4b4f_BA39_2A5DB155724D;jernbaneinformasjon;Datatype for felles eigenskapar for jernbaneobjekt;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanelenke EAID_2D16C7C8_3A89_4b4f_BA39_2A5DB155724D;startposisjon;Angir posisjon (kilometer) for starten på det lineære objektet;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanelenke EAID_2D16C7C8_3A89_4b4f_BA39_2A5DB155724D;sluttposisjon;Angir posisjon (kilometer) for slutten på det lineære objektet;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanelenke EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banekortnavn;Banekortnavn er identifikator for dei enkelte banane, og er unik for kvar av dei definerte rutene. Alle lenker som høyrer til ei rute har same baneident definert. Ein oversikt over alle kortnavn med tilhøyrande namn på banar ligg i geodatabasen i tabellen Baneliste. ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banenavn;Angir navnet på banen objektet tilhører;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggstype;Angir type jernbaneanlegg.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;anleggseier;Angir kven som er eigar av jernbaneanlegget.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;baneformål;Angir jernbaneanleggets hovudformål.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;banestatus;Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_401E973B_88DB_4ff4_8007_9BD081FDB4E2;sporkilometer;Angir kilometerposisjon for et objekt langs den aktuelle banen definert av banekortnavn.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbaneinformasjon EAID_580D414B_6050_4140_9CF3_9555F15C249E;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Identifikasjon EAID_580D414B_6050_4140_9CF3_9555F15C249E;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Identifikasjon EAID_580D414B_6050_4140_9CF3_9555F15C249E;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Identifikasjon EAID_7A3E357C_087C_4356_A463_A23A2438C4E4;bruddlengde;Angir kor stort gapet i kilometreringa i eit kjedebrudd er i meter. Positive verdiar (dvs. banen er korta inn) betyr at vi «hopper over» ein bit av kilometerverdiane. Eit kjedebrudd med bruddlengde 300 m på kilometer 123,400 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 123,400 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 123,700. Kilometerverdiane mellom 123,400 og 123,700 finst ikkje. Tilsvarande betyr negative verdiar (dvs. banen er blitt lengre) at vi får to segment med lik kilometer. Eit kjedebrudd med bruddlengde -100 m på kilometer 45,600 betyr at lenka inn til kjedebruddet avsluttes i sluttposisjon 45,600 og lenka ut frå kjedebruddet starter i startposisjon 45,500. Kilometerverdiane mellom 45,500 og 45,600 finst dermed på to plassar. ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Banekjedebrudd EAID_C97EBEE2_43AF_4083_B202_B5C19D456D90;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanenode EAID_C97EBEE2_43AF_4083_B202_B5C19D456D90;posisjon;objektet sin geografiske posisjon;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanenode EAID_C97EBEE2_43AF_4083_B202_B5C19D456D90;jernbaneinformasjon;datatype for felles eigenskapar for jernbaneobjekt;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Jernbanenode EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod fysisk.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere fysisk.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;medium;Angir objektet si beliggenhet i forhold til jordverflata,: På bru, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;nøyaktighetsklasse;Angir ei grov klassifisering av nøyaktigheten til geometriobjektet;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke EAID_DFE96685_7C9A_4673_BE3F_6F1B15A64826;informasjon;Merknadsfelt med mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke EAID_E0549F3B_9105_4f2e_A2A0_5014D1FDAB4F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Nettverkselement EAID_E0549F3B_9105_4f2e_A2A0_5014D1FDAB4F;standardLRM;Angir standard metode som vert nytta for å angi lineære referansar til objektet. I dette datasettet er dette default kilometrering (5).;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Nettverkselement EAID_EBE5A2F8_2AE9_46f5_9075_9782B7C35684;stasjonstype;I jernbaneterminologi er ein stasjon ei delstrekning i jernbanenettet som sender/tek imot signal for styring av trafikk. Dette omtaler vi som «signaltekniske stasjonar». Dette treng ikkje å vere stasjonar for av- eller påstigning men kan vere kryssingsspor, overkjøringssløyfer mellom to spor på dobbeltsporstrekninger eller overgang mellom dobbelt- og enkeltspor. Slike stasjonar er angitt med stasjonstype S og baneformål K. Holdeplassar er stoppestadar på fri linje (dvs. det er ikkje signal som regulerer trafikken), og er angitt med stasjonstype I. ;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Stasjonsnode EAID_EBE5A2F8_2AE9_46f5_9075_9782B7C35684;sporantall;Angir antall spor på stasjonen. MERK: Eigenskapen er ikkje teke inn i denne versjonen av datasettet.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Stasjonsnode EAID_EBE5A2F8_2AE9_46f5_9075_9782B7C35684;stasjonsnavn;Angir navn på stasjonen.;egenskap;1.0;Gyldig;Banenettverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk\Stasjonsnode