Fastmerke surveyControlStation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system Merknad: Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el.
permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined, or are planned to be determined in a geodesic system
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fastmerkeSentrumRef beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) FastmerkeSentrumRef (kodeliste) 1..1
fastmerkeHøydeRef FastmerkeHøydeRef (kodeliste) 1..1
kommuneSekundær sekundær kommune, dvs kommune som ikke oppfattes som hovedkommune Merknad: Hvis et fastmerke ligger ved en kommunegrense slik at det kan høre hjemme i flere kommuner, så skal primærkommune angis under det generelle elementet KOMM, mens de resterende oppføres som sekundærkommuner under KOMMSEK. For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.4) og (5.1.13). Dersom en ikke har noe primærkommune, angis alle kommuner som sekundærkommune. Kommunenummer (kodeliste) 0..4
punkttype beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. PunktType (kodeliste) 0..1
fastmerkeNavn navnet på fastmerket ved registrering. Dette er ikke nødvendigvis det offisielle stedsnavnet for området Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.2). Navn (datatype) 0..1
fastmerkeType informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av (Fastmerkets fysiske egenskaper) , som bolttype, materiale, dimensjon og eventuelle inngraveringer FastmerkeType (datatype) 0..1
- boltType type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). BoltType (kodeliste) 1..1
- materialeBolt type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). MaterialeBolt (kodeliste) 1..1
- fastmerkeUnderlag type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) FastmerkeUnderlag (kodeliste) 1..1
- fastmerkeDiameter diameter i mm Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.12B). Integer 0..1
- gravertTekst innskrift hvis tekst/tall/tegn er gravert eller på annen måte preget inn på fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11B). CharacterString 0..1
fastmerkestatus fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. Fastmerkestatus (datatype) 0..1
- verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 1..1
- typeStatus angivelse av fastmerkets status TypeStatus (kodeliste) 1..1
fastmerkeDato informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført FastmerkeDato (datatype) 0..1
- fastmerkeEtableringsdato dato for etablering av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.6). Date 1..1
- beregningsDato dato for beregning av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.17). Date 0..1
fastmerkeSignal informasjon om signaltype samt signalets høyde FastmerkeSignal (datatype) 0..1
- signalType type fastmerkesignal Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.32) SignalType (kodeliste) 1..1
- signalHøyde signalets høyde over fastmerkets høydereferanse i meter Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.33) Real 1..1
fastmerkeMerknader merknad til fastmerke. Kan benyttes til informasjon om fastmerket når informasjonen ikke inngår naturlig andre steder Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.39). CharacterString 0..*
fastmerkeIdGammel tidligere fastmerkeidentitet, ofte som et nummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.8) CharacterString 0..1
fastmerkeIdDato dato for endring til dagens fastmerkenummer Merknad: Benyttes bare når fastmerkeIdGammel finnesFor nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.9). Date 0..1
høydeOverBakken objekts høyde over bakken Real 0..1
fastmerkeRefGrunnrisBeregning referense til hvor beregningene av nord- og øst- koordinater er arkivert. Kan også angis som en URL Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.22) CharacterString 0..1
fastmerkeRefHøydeBeregning referense til hvor beregningene av høyden er arkivert. Kan også angis som en URL Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.29) CharacterString 0..1
signalHøydeRef angivelse av siktemerke(r) på signalet Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.34) CharacterString 0..1
fastmerkeAdkomst beskrivelse av hvordan en lettest kan komme til fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.35) CharacterString 0..1
punktBeskrivelse fastmerkets beliggenhet i forhold til omgivelsene Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.36). CharacterString 0..1
fastmerkeRestriksjon beskrivelse av begrensninger på bruk, slik som internbruk eller videre salg, eller hvem som må kontaktes hvis tilgjengeligheten til fastmerket er begrenset CharacterString 0..1
link URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video, etc Link (datatype) 0..1
høydeOverEuref89 høyde i EUREF89 Merknad: Benyttes for å angi ellipsoidiske høyder over EUREF89-ellipsoiden (GRS80), i tillegg til ortometrisk høyde. Angis som desimaltall i meter. Real 0..1
TrigonometriskPunkt
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
kommunenummer angivelse av hvilke kommune punktet ligger innenfor Merknad: Statistisk sentralbyrå har en offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
fastmerkeIdNy identifikasjonen av fastmerke, består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 1: For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 2: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. Merknad 3 :De fire første sifrene i FMIDNY er selve fastmerkenummeret, mens det siste siffer er en indikator som angir eventuell eksentrisitet. Alle fastmerker som markerer et beregningssenter får identitetsnummer som ender på 0, mens eksentriske punkter knyttet il dette beregningssenter får er identitetsnummer som ender på 1,2,?9). Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved endring av kommunegrenser. Overordnet punkttype (Se PTYPE) Punktnummer er en fortløpende nummerering som benyttes slik at FMNR blir entydig. FastmerkeIdNy (datatype) 0..1
- fastmerkeKommune kommunenummer, følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved kommunejusteringer/sammenslåinger Merknad: Alltid ledende null. Integer 1..1
- fastmerkeInstitusjon angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) FastmerkeInstitusjon (kodeliste) 1..1
- fastmerkeNummer entydig nummer. 1 plassen er karakter (tall, bokstav eller tegn), de 4 neste plasser kan være tall eller kombinasjon tall/bokstaver Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, kapittel 4) CharacterString 1..1
- indikatorFastmerkenummer indikator hvor 1 tegn, fortrinnsvis siffer , 0 for sentrumsreferense, 1-9 for eksentriske fastmerker. Kan også være bokstav A-Z, med untak av Æ,æ,Ø,ø,Å,å). Aksepteres som del av gradteigsnummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
KOMM Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
FMIDNY FastmerkeIdNy (datatype) 0..1
- FMKOMM Integer 4 1..1
- FMINST FastmerkeInstitusjon (kodeliste) 1 1..1
- FMNUMMER CharacterString 5 1..1
- INDIKATOR CharacterString 1 1..1
FMSREF FastmerkeSentrumRef 2 1..1
FMHREF FastmerkeHøydeRef 2 1..1
KOMMSEK Kommunenummer 4 0..4
PTYPE PunktType 1 0..1
FMNAVN Navn 50 0..1
FMTYPE FastmerkeType 0..1
FMSTATUS Fastmerkestatus 0..1
FMDATO FastmerkeDato 0..1
FMSIGN FastmerkeSignal 0..1
FMMERK CharacterString 50 0..*
FMIDGML CharacterString 11 0..1
FMIDDATO Date 0..1
HOB Real 10 0..1
FMREFBER CharacterString 70 0..1
FMREFHBER CharacterString 70 0..1
SIGNHREF CharacterString 50 0..1
FMADKOMST CharacterString 200 0..1
PUNKTBESKR CharacterString 255 0..1
FMRESTR CharacterString 50 0..1
LINK Link 255 0..1
H_EUREF89 Real 7 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) municipalityNumber statement of which municipality the point lies within Note: Statistics Norway has an official list of municipality numbers, in which the two the first digits indicate the county number and the two last municipality numbers within the county.
fastmerkeIdNy FastmerkeIdNy (datatype) surveyControlStationIdNew identification of the survey control station, originally consisting of the municipality number, institution/department, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 1: For more information, see the standard for survey control station numbering
- fastmerkeKommune Integer surveyControlStationMunicipality municipality number, follows the point throughout its entire lifetime, and will not be changed in the event of municipal adjustments/mergers Note: Always leading zero [for values < 1000].
- fastmerkeInstitusjon FastmerkeInstitusjon (kodeliste) surveyControlStationInstitution designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5)
- fastmerkeNummer CharacterString surveyControlStationNumber unique number. The first position is a character (digit, letter or other character). The next four positions may be digits or a combination of digits and letters Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, chapter 4)
- indikatorFastmerkenummer CharacterString indicatorSurveyControlStationNumber indicator ??where 1 character, preferably digit, 0 for centre reference, 1-9 for eccentric survey control stations Can also be the letters A-Z (not including Æ, æ, Ø, ø, Å, å). Accepted as part of a quadrangle number Note: For more information, see the standard survey control station numbering
fastmerkeSentrumRef FastmerkeSentrumRef surveyControlStationCentreRef description of the point of the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16)
fastmerkeHøydeRef FastmerkeHøydeRef surveyControlStationHeightRef
kommuneSekundær Kommunenummer municipalitySecondary secondary municipality, i.e. a municipality which is not perceived as the main municipality Note: If a survey control station is located close to a municipality boundary causing it to belong to several municipalities, the primary municipality will be stated under the general element MUN, while the remaining
punkttype PunktType pointType description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the number itself. In this standard, the point type P is used for the polygon point regardless of the number.
fastmerkeNavn Navn surveyControlStationName the name of the survey control station upon registration. This is not necessarily the official place name for the area Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.2).
fastmerkeType FastmerkeType surveyControlStationType information on what type of point the survey control station consists of (the survey control station's physical attributes), such as bolt type, material, dimension and anyi engravings
fastmerkestatus Fastmerkestatus surveyControlStationStatus status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.
fastmerkeDato FastmerkeDato surveyControlStationDate information on when the point was established and the coordinate calculation was completed
fastmerkeSignal FastmerkeSignal surveyControlStationSignal information on signal type as well as the signal' s height
fastmerkeMerknader CharacterString surveyControlStationNotes notes on survey control station. May be used for information on the survey control station when the information does not naturally belong elsewhere Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5).
fastmerkeIdGammel CharacterString surveyControlStationIdOld former survey control station identity, often as a number Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.8)
fastmerkeIdDato Date surveyControlStationIdDate date of amendment of the current survey control station number Note: Is used only when surveyControlStationIdOld exists. For more information, see standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.9).
høydeOverBakken Real heightAboveGround the object's height above the ground
fastmerkeRefGrunnrisBeregning CharacterString surveyControlStationRefBasicOutlineCalculation reference to to where the calculations of north and east coordinates are filed. Can also be given as a URL Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.22)
fastmerkeRefHøydeBeregning CharacterString surveyControlStationRefHeightCalculation reference to where calculations of the height are filed. Can also be given as a URL Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.29)
signalHøydeRef CharacterString signalHeightRef indication of ??boning rod(s) / sighting target(s) on the signal Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.34)
fastmerkeAdkomst CharacterString surveyControlStationAccess description of the easiest access to the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.35)
punktBeskrivelse CharacterString pointDescription location of the survey control station in relation to the surroundings Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.36).
fastmerkeRestriksjon CharacterString surveyControlStationRestriction description of restrictions on use, such as internal use or resale, or whom to contact if the accessibility to the survey control station is restricted
link Link link URL/URI for relevant document, picture, video, etc.
høydeOverEuref89 Real heightOverEuref89 height as a decimal number in metres over the ellipsoid determined for EUREF89

Vis Fastmerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
FastmerkeSentrumRef 1 ..1
FastmerkeHøydeRef 1 ..1
Kommunenummer 0 ..4
PunktType 0 ..1
Navn 0 ..1
FastmerkeType 0 ..1
Fastmerkestatus 0 ..1
FastmerkeDato 0 ..1
FastmerkeSignal 0 ..1
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Link 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fastmerke supertype TrigonometriskPunkt