FastmerkeIdNy surveyControlStationIdNew FMIDNY

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

identifikasjonen av fastmerke Merknad 1: Består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 2:For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 3: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker.
identification of a survey control station Note 1: Consists of the original municipality number, institution/agency, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 2: For more information, see also the standard: survey control station number
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fastmerkeKommune kommunenummer, følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved kommunejusteringer/sammenslåinger Merknad: Alltid ledende null. Integer 1..1
fastmerkeInstitusjon angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) FastmerkeInstitusjon (kodeliste) 1..1
fastmerkeNummer entydig nummer. 1 plassen er karakter (tall, bokstav eller tegn), de 4 neste plasser kan være tall eller kombinasjon tall/bokstaver Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, kapittel 4) CharacterString 1..1
indikatorFastmerkenummer indikator hvor 1 tegn, fortrinnsvis siffer , 0 for sentrumsreferense, 1-9 for eksentriske fastmerker. Kan også være bokstav A-Z, med untak av Æ,æ,Ø,ø,Å,å). Aksepteres som del av gradteigsnummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FMKOMM Integer 4 1..1
FMINST FastmerkeInstitusjon 1 1..1
FMNUMMER CharacterString 5 1..1
INDIKATOR CharacterString 1 1..1
Name Type English Description
fastmerkeKommune Integer surveyControlStationMunicipality municipality number, follows the point throughout its entire lifetime, and will not be changed in the event of municipal adjustments/mergers Note: Always leading zero [for values < 1000].
fastmerkeInstitusjon FastmerkeInstitusjon surveyControlStationInstitution designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5)
fastmerkeNummer CharacterString surveyControlStationNumber unique number. The first position is a character (digit, letter or other character). The next four positions may be digits or a combination of digits and letters Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, chapter 4)
indikatorFastmerkenummer CharacterString indicatorSurveyControlStationNumber indicator ??where 1 character, preferably digit, 0 for centre reference, 1-9 for eccentric survey control stations Can also be the letters A-Z (not including Æ, æ, Ø, ø, Å, å). Accepted as part of a quadrangle number Note: For more information, see the standard survey control station numbering

Vis FastmerkeIdNy i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
FastmerkeInstitusjon 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1