TrigonometriskPunkt TrigonometricalPoint

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system
permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined in a Trigonometrical network in a geodetic system
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
kommunenummer angivelse av hvilke kommune punktet ligger innenfor Merknad: Statistisk sentralbyrå har en offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
fastmerkeIdNy identifikasjonen av fastmerke, består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 1: For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 2: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. Merknad 3 :De fire første sifrene i FMIDNY er selve fastmerkenummeret, mens det siste siffer er en indikator som angir eventuell eksentrisitet. Alle fastmerker som markerer et beregningssenter får identitetsnummer som ender på 0, mens eksentriske punkter knyttet il dette beregningssenter får er identitetsnummer som ender på 1,2,?9). Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved endring av kommunegrenser. Overordnet punkttype (Se PTYPE) Punktnummer er en fortløpende nummerering som benyttes slik at FMNR blir entydig. FastmerkeIdNy (datatype) 0..1
- fastmerkeKommune kommunenummer, følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved kommunejusteringer/sammenslåinger Merknad: Alltid ledende null. Integer 1..1
- fastmerkeInstitusjon angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) FastmerkeInstitusjon (kodeliste) 1..1
- fastmerkeNummer entydig nummer. 1 plassen er karakter (tall, bokstav eller tegn), de 4 neste plasser kan være tall eller kombinasjon tall/bokstaver Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, kapittel 4) CharacterString 1..1
- indikatorFastmerkenummer indikator hvor 1 tegn, fortrinnsvis siffer , 0 for sentrumsreferense, 1-9 for eksentriske fastmerker. Kan også være bokstav A-Z, med untak av Æ,æ,Ø,ø,Å,å). Aksepteres som del av gradteigsnummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
KOMM Kommunenummer 4 0..1
FMIDNY FastmerkeIdNy 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber statement of which municipality the point lies within Note: Statistics Norway has an official list of municipality numbers, in which the two the first digits indicate the county number and the two last municipality numbers within the county.
fastmerkeIdNy FastmerkeIdNy surveyControlStationIdNew identification of the survey control station, originally consisting of the municipality number, institution/department, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 1: For more information, see the standard for survey control station numbering

Vis TrigonometriskPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Kommunenummer 0 ..1
FastmerkeIdNy 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fastmerke supertype TrigonometriskPunkt