Fastmerkestatus surveyControlStationStatus FMSTATUS

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister.
status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 1..1
typeStatus angivelse av fastmerkets status TypeStatus (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VERIFISERINGSDATO DateTime 1..1
STAT TypeStatus 1 1..1
Name Type English Description
verifiseringsdato DateTime verificationDate date when it is established that the data conform to reality Note: Verification date is identical to ..DATE in previous versions of SOSI
typeStatus TypeStatus typeStatus designation of the survey control station's status

Vis Fastmerkestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
TypeStatus 1 ..1