FastmerkeUnderlag surveyControlStationFoundation UNDERLAG

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13)
type of foundation for the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fjell 1
Stein 2
Jord 3
Betong 4
Annet 5
Brokar 6
Verdi Navn Beskrivelse
1 Fjell
2 Stein
3 Jord
4 Betong
5 Annet
6 Brokar
Name Type Description Code value
Mountain <undefined> Mountain
Rock <undefined> Rock
Earth <undefined> Earth
Concrete <undefined> Concrete
Other <undefined> Other
Bridge pier <undefined> Bridge pier

Vis FastmerkeUnderlag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1