Trafikkulykke 570 NVDB_TRAFIKKULYKKE

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Angir koordinater for å stedfeste ulykke Punkt 1..1
alvorligsteSkadegrad Alvorligste skadegrad i ulykken AlvorligsteSkadegrad (kodeliste) 1..1
ulykkesdato Dato når ulykken skjedde Date 1..1
ulykkestidspunkt Hvilket klokkeslett ulykken skjedde CharacterString 0..1
ukedag Ukedag fra 1 TIL 7 som angir dagen ulykken inntreffer på. Ukedag (kodeliste) 0..1
registreringsdatoFagdata Dato for når data ble lagt inn i databasen Date 0..1
uhellKategori Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter UhellKategori (kodeliste) 0..1
uhellskode Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at vedkommende har vært part i saken, må den endelige uhellssituasjonen gis som uhellskode, og antatt utløsende situasjon angis ved alternativ uhellskode Uhellskode (kodeliste) 1..1
antallEnheter Antall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person Integer 0..1
antallDrepteIUlykken Antall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter. Integer 0..1
antallMegetAlvorligSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 2. Integer 0..1
antallAlvorligSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 3. Integer 0..1
antallLettereSkadet Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 4. Integer 0..1
vegtype Vegtype. Vegtype (kodeliste) 0..1
stedsforhold Stedsforhold på ulykkessted Stedsforhold (kodeliste) 0..1
midtdeler Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde Midtdeler (kodeliste) 0..1
dekketype Dekketype. Dekketype (kodeliste) 0..1
føreforhold FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED Føreforhold (kodeliste) 0..1
værforhold Værforhold på ulykkessted/tidspunkt. Værforhold (kodeliste) 0..1
lysforhold Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt. Lysforhold (kodeliste) 0..1
felttype Felttype. Felttype (kodeliste) 0..1
antallKjørefelt Antall kjørefelt. Integer 0..1
bebyggelse Bebyggelse på ulykkesstedet. Bebyggelse (kodeliste) 0..1
vegbredde Angir vegbredde på ulykkesstedet Real 0..1
fartsgrense Angir fartsgrense på ulykkesstedet Fartsgrense (kodeliste) 0..1
temperatur Temperatur i grader Celsius. Integer 0..1
kommunenummer Kommunenummer. Kan normalt utledes fra ulykkas stedfesting, men nødvendig pga. mangelfull stedfesting og i kommunikasjon med SSB Kommunenummer (kodeliste) 0..1
historiskVegstatus Vegstatus på ulykkestidspunkt HistoriskVegstatus (kodeliste) 0..1
historiskVegkategori Vegkategori på ulykkestidspunktet. HistoriskVegkategori (kodeliste) 0..1
historiskVegnummer Vegnummer på uhellstidspunktet. Integer 0..1
historiskHp Hovedparsell på uhellstidspunktet. Integer 0..1
historiskKilometerverdi Kilometerverdi på uhellstidspunkt. Integer 0..1
vegnavn Beskrivelse (navn) på vegen. Benyttes i STRAKS 2.0. CharacterString 0..1
stedfestingensNøyaktighet Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke StedfestingensNøyaktighet (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med tobokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
GEOMETRIPUNKT Punkt 1..1
ALVORLIGSTESKADEGRAD AlvorligsteSkadegrad 1 1..1
ULYKKESDATO Date 1..1
ULYKKESTIDSPUNKT CharacterString 5 0..1
UKEDAG Ukedag 10 0..1
REGDATOFAGDATA Date 0..1
UHELLKATEGORI UhellKategori 50 0..1
UHELLSKODE Uhellskode 100 1..1
ANTALLENHETER Integer 3 0..1
ANTALLDREPTEIULYKKEN Integer 3 0..1
ANTALLMEGETALVORLIGSKADET Integer 3 0..1
ANTALLALVORLIGSKADET Integer 3 0..1
ANTALLLETTERESKADET Integer 3 0..1
VEGTYPE Vegtype 30 0..1
STEDSFORHOLD Stedsforhold 50 0..1
MIDTDELER Midtdeler 3 0..1
DEKKETYPE Dekketype 30 0..1
FØREFORHOLD Føreforhold 35 0..1
VÆRFORHOLD Værforhold 35 0..1
LYSFORHOLD Lysforhold 40 0..1
FELTTYPE Felttype 50 0..1
ANTALLKJØREFELT Integer 2 0..1
BEBYGGELSE Bebyggelse 30 0..1
VEGBREDDE Real 4 0..1
FARTSGRENSE Fartsgrense 3 0..1
TEMPERATUR Integer 3 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 0..1
HISTORISKVEGSTATUS HistoriskVegstatus 30 0..1
HISTORISKVEGKATEGORI HistoriskVegkategori 30 0..1
HISTORISKVEGNUMMER Integer 7 0..1
HISTORISKHP Integer 3 0..1
HISTORISKKILOMETERVERDI Integer 5 0..1
VEGNAVN CharacterString 50 0..1
STEDFESTINGENSNØYAKTIGHET StedfestingensNøyaktighet 15 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt 5123
alvorligsteSkadegrad AlvorligsteSkadegrad 5074
ulykkesdato Date 5055
ulykkestidspunkt CharacterString 5056
ukedag Ukedag 5054
registreringsdatoFagdata Date 5057
uhellKategori UhellKategori 5065
uhellskode Uhellskode 5066
antallEnheter Integer 5069
antallDrepteIUlykken Integer 5070
antallMegetAlvorligSkadet Integer 5071
antallAlvorligSkadet Integer 5072
antallLettereSkadet Integer 5073
vegtype Vegtype 5075
stedsforhold Stedsforhold 5076
midtdeler Midtdeler 5758
dekketype Dekketype 5077
føreforhold Føreforhold 5078
værforhold Værforhold 5079
lysforhold Lysforhold 5080
felttype Felttype 5081
antallKjørefelt Integer 5082
bebyggelse Bebyggelse 5083
vegbredde Real 5084
fartsgrense Fartsgrense 5085
temperatur Integer 5086
kommunenummer Kommunenummer 8796
historiskVegstatus HistoriskVegstatus 5163
historiskVegkategori HistoriskVegkategori 5115
historiskVegnummer Integer 5116
historiskHp Integer 5117
historiskKilometerverdi Integer 5118
vegnavn CharacterString 5119
stedfestingensNøyaktighet StedfestingensNøyaktighet 5120

Vis Trafikkulykke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5123 Geometri, punkt Punkt 1 ..1
5074 Alvorligste skadegrad AlvorligsteSkadegrad 1 ..1
5055 Ulykkesdato Date 1 ..1
5056 Ulykkestidspunkt CharacterString 0 ..1
5054 Ukedag Ukedag 0 ..1
5057 Registreringsdato for fagdata Date 0 ..1
5065 Uhell kategori UhellKategori 0 ..1
5066 Uhellskode Uhellskode 1 ..1
5069 Antall enheter Integer 0 ..1
5070 Antall drepte i ulykken Integer 0 ..1
5071 Antall meget alvorlig skadet Integer 0 ..1
5072 Antall alvorlig skadet Integer 0 ..1
5073 Antall lettere skadet Integer 0 ..1
5075 Vegtype Vegtype 0 ..1
5076 Stedsforhold Stedsforhold 0 ..1
5758 Midtdeler Midtdeler 0 ..1
5077 Dekketype Dekketype 0 ..1
5078 Føreforhold Føreforhold 0 ..1
5079 Værforhold Værforhold 0 ..1
5080 Lysforhold Lysforhold 0 ..1
5081 Felttype Felttype 0 ..1
5082 Antall kjørefelt Integer 0 ..1
5083 Bebyggelse Bebyggelse 0 ..1
5084 Vegbredde Real 0 ..1
5085 Fartsgrense Fartsgrense 0 ..1
5086 Temperatur Integer 0 ..1
8796 Kommunenr Kommunenummer 0 ..1
5163 Historisk vegstatus HistoriskVegstatus 0 ..1
5115 Historisk vegkategori HistoriskVegkategori 0 ..1
5116 Historisk vegnummer Integer 0 ..1
5117 Historisk hp Integer 0 ..1
5118 Historisk kilometerverdi Integer 0 ..1
5119 Vegnavn CharacterString 0 ..1
5120 Stedfestingens nøyaktighet StedfestingensNøyaktighet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Trafikkulykke supertype Fellesegenskaper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon