Bioma-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 28 av 28
BmNaturtypeGrense objekttype

avgrensning av en naturtypelokalitet


BmArtGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


BmNaturtype objekttype

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19


BmArt objekttype

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet


BmArtsforekomst datatype

angir viktige områder/lokaliteter for arter


BmKilde datatype

kilden registreringen baserer seg på


BmArtsobservasjon datatype

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato


BmNaturtypeTillegg datatype

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter


BmEnhet kodeliste

angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter


BmKildetype kodeliste

angir hvilken type av kilde det dreier seg om


Naturtype kodeliste

naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase.


Bonnkonvensjonen kodeliste

internasjonal konvensjon. Bonnkonvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser


BmRødlisteStatus kodeliste

gjeldende rødlistekategorier. Artsdatabanken har ansvar for rødlista. Publikasjon: Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken)


NaturtypeUtforming kodeliste

angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 19 - Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisetting av biologisk mangfold


Bernkonvensjonen kodeliste

internasjonal konvensjon. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet føringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No.: 104


BmVerdi kodeliste

art - henvisning til Vilthåndboka - metodikken er under revidering. Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår


TaksonNorskNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


TaksonID kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmFunksjon kodeliste

angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen


TaksonVitNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


UtvalgtNaturtype kodeliste

utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder


Modellert kodeliste

angir om en naturtype er modellert og verifisert


BmHevdstatus kodeliste

angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap