Naturtype BMNATYP

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Andre viktige kulturmarkstyper D23
Andre viktige marine naturtyper I15
Annen kulturmarkseng D21
Annen viktig forekomst H
Arktisk-alpin grunn våtmark C02
Artsrik veikant D03
Beiteskog D06
Bekkekløft og bergvegg F09
Bjørkeskog med høgstauder F04
Bløtbunnsområder i strandsonen I08
Boreal hei D22
Brakkvannsdelta G07
Brannfelt F10
Dam E09
Deltaområde E01
Erstatningsbiotoper D14
Evjer, bukter og viker E12
Ferskvann/våtmark E
Fjell C
Fjorder med naturlig lav oksygeninnhold i bunnvannet I03
Fossesprøytsone E05
Fuglefjell G10
Gammel barskog F08
Gammel fattig edellauvskog F02
Gammel lauvskog F07
Grotte/Gruve B05
Gråor - heggeskog F05
Gyteområder for fisk I20
Hagemark D05
Høstingsskog D18
Ikke forsuret restområde E11
Intakt lavlandsmyr i innlandet A07
Isinnfrysingsmark B09
Israndavsetninger I07
Jordpyramide B08
Kalkrike områder i fjellet C01
Kalksjø E07
Kalkskog F03
Kantkratt B02
Kilde og kildebekk A06
Korallforekomster I09
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti E03
Kulturlandskap D
Kyst og havstrand G
Kystfuruskog F12
Kystgranskog F11
Kystlynghei D07
Kystmyr A08
Lauveng D17
Leirskredgrop B07
Litoralbasseng I06
Løstliggende kalkalger I10
Middels kalkrik innsjø (Klar, intermediær innsjø) E15
Mudderbank E02
Myr og kilde A
Naturbeitemark D04
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern E10
Nordvendte kystberg og blokkmark B04
Palsmyr A04
Parklandskap D13
Poller I05
Rasmark, berg og kantkratt B
Ravinedal B06
Rik blandingsskog i lavlandet F13
Rik edellauvskog F01
Rik kulturlandskapssjø E08
Rik sumpskog F06
Rikmyr A05
Rikt strandberg G09
Sand- og grusstrand G04
Sanddyne G03
Skjellsandforekomster I12
Skog F
Skrotemark D15
Slåtte- og beitemyr D02
Slåttemark D01
Småbiotoper D11
Spesielt dype fjordområder I04
Sterke tidevannsstrømmer I02
Stor elveør E04
Store gamle trær D12
Strandeng og strandsump G05
Større kamskjellforekomster I14
Større tareforekomster I01
Svært kalkfattig innsjø (Klar, kalkfattig innsjø) E14
Sørvendt berg og rasmark B01
Tangvoll G06
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet B03
Undervannseng G02
Viktig bekkedrag E06
Våtmarksmassiv A09
Østersforekomster I13
Ålegrasenger og andre undervannsenger I11
Åpen kalkmark D20
Verdi Navn Beskrivelse
Andre viktige kulturmarkstyper
Andre viktige marine naturtyper
Annen kulturmarkseng
Annen viktig forekomst
Arktisk-alpin grunn våtmark
Artsrik veikant
Beiteskog
Bekkekløft og bergvegg
Bjørkeskog med høgstauder
Bløtbunnsområder i strandsonen
Boreal hei
Brakkvannsdelta
Brannfelt
Dam
Deltaområde
Erstatningsbiotoper
Evjer, bukter og viker
Ferskvann/våtmark
Fjell
Fjorder med naturlig lav oksygeninnhold i bunnvannet
Fossesprøytsone
Fuglefjell
Gammel barskog
Gammel fattig edellauvskog
Gammel lauvskog
Grotte/Gruve
Gråor - heggeskog
Gyteområder for fisk
Hagemark
Høstingsskog
Ikke forsuret restområde
Intakt lavlandsmyr i innlandet
Isinnfrysingsmark
Israndavsetninger
Jordpyramide
Kalkrike områder i fjellet
Kalksjø
Kalkskog
Kantkratt
Kilde og kildebekk
Korallforekomster
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti
Kulturlandskap
Kyst og havstrand
Kystfuruskog
Kystgranskog
Kystlynghei
Kystmyr
Lauveng
Leirskredgrop
Litoralbasseng
Løstliggende kalkalger
Middels kalkrik innsjø (Klar, intermediær innsjø)
Mudderbank
Myr og kilde
Naturbeitemark
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Nordvendte kystberg og blokkmark
Palsmyr
Parklandskap
Poller
Rasmark, berg og kantkratt
Ravinedal
Rik blandingsskog i lavlandet
Rik edellauvskog
Rik kulturlandskapssjø
Rik sumpskog
Rikmyr
Rikt strandberg
Sand- og grusstrand
Sanddyne
Skjellsandforekomster
Skog
Skrotemark
Slåtte- og beitemyr
Slåttemark
Småbiotoper
Spesielt dype fjordområder
Sterke tidevannsstrømmer
Stor elveør
Store gamle trær
Strandeng og strandsump
Større kamskjellforekomster
Større tareforekomster
Svært kalkfattig innsjø (Klar, kalkfattig innsjø)
Sørvendt berg og rasmark
Tangvoll
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet
Undervannseng
Viktig bekkedrag
Våtmarksmassiv
Østersforekomster
Ålegrasenger og andre undervannsenger
Åpen kalkmark
Name Type Description Code value
Andre viktige kulturmarkstyper <undefined>
Andre viktige marine naturtyper <undefined>
Annen kulturmarkseng <undefined>
Annen viktig forekomst <undefined>
Arktisk-alpin grunn våtmark <undefined>
Artsrik veikant <undefined>
Beiteskog <undefined>
Bekkekløft og bergvegg <undefined>
Bjørkeskog med høgstauder <undefined>
Bløtbunnsområder i strandsonen <undefined>
Boreal hei <undefined>
Brakkvannsdelta <undefined>
Brannfelt <undefined>
Dam <undefined>
Deltaområde <undefined>
Erstatningsbiotoper <undefined>
Evjer, bukter og viker <undefined>
Ferskvann/våtmark <undefined>
Fjell <undefined>
Fjorder med naturlig lav oksygeninnhold i bunnvannet <undefined>
Fossesprøytsone <undefined>
Fuglefjell <undefined>
Gammel barskog <undefined>
Gammel fattig edellauvskog <undefined>
Gammel lauvskog <undefined>
Grotte/Gruve <undefined>
Gråor - heggeskog <undefined>
Gyteområder for fisk <undefined>
Hagemark <undefined>
Høstingsskog <undefined>
Ikke forsuret restområde <undefined>
Intakt lavlandsmyr i innlandet <undefined>
Isinnfrysingsmark <undefined>
<undefined>
Jordpyramide <undefined>
Kalkrike områder i fjellet <undefined>
Kalksjø <undefined>
Kalkskog <undefined>
Kantkratt <undefined>
Kilde og kildebekk <undefined>
Korallforekomster <undefined>
Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti <undefined>
Kulturlandskap <undefined>
Kyst og havstrand <undefined>
Kystfuruskog <undefined>
Kystgranskog <undefined>
Kystlynghei <undefined>
Kystmyr <undefined>
Lauveng <undefined>
Leirskredgrop <undefined>
Litoralbasseng <undefined>
Løstliggende kalkalger <undefined>
Middels kalkrik innsjø (Klar, intermediær innsjø) <undefined>
Mudderbank <undefined>
Myr og kilde <undefined>
Naturbeitemark <undefined>
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern <undefined>
Nordvendte kystberg og blokkmark <undefined>
Palsmyr <undefined>
Parklandskap <undefined>
Poller <undefined>
Rasmark, berg og kantkratt <undefined>
Ravinedal <undefined>
Rik blandingsskog i lavlandet <undefined>
Rik edellauvskog <undefined>
Rik kulturlandskapssjø <undefined>
Rik sumpskog <undefined>
Rikmyr <undefined>
Rikt strandberg <undefined>
<undefined>
Sanddyne <undefined>
Skjellsandforekomster <undefined>
Skog <undefined>
Skrotemark <undefined>
Slåtte- og beitemyr <undefined>
Slåttemark <undefined>
Småbiotoper <undefined>
Spesielt dype fjordområder <undefined>
Sterke tidevannsstrømmer <undefined>
Stor elveør <undefined>
Store gamle trær <undefined>
Strandeng og strandsump <undefined>
Større kamskjellforekomster <undefined>
Større tareforekomster <undefined>
Svært kalkfattig innsjø (Klar, kalkfattig innsjø) <undefined>
Sørvendt berg og rasmark <undefined>
Tangvoll <undefined>
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet <undefined>
Undervannseng <undefined>
Viktig bekkedrag <undefined>
Våtmarksmassiv
Østersforekomster <undefined>
Ålegrasenger og andre undervannsenger <undefined>
Åpen kalkmark <undefined>

Vis Naturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1