Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E4E9B248_A787_4632_A3BD_53FC6DFCD0BF;Kodelister;;diagram;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_BFB55908_CA91_4521_B8F7_CDC3B55EB607;Hovedskjema;;diagram;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_81BFAF1D_6985_4a00_8C65_5DCF65A28802;Datatyper;;diagram;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_409B8516_8B43_4a4b_A460_BAD3D72C7D1B;BmNaturtypeGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet;objekttype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_A2CD99BB_D53F_40ae_820B_A3934CE4B699;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet;objekttype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;BmNaturtype;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19;objekttype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;BmArt;viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet;objekttype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;BmArtsforekomst;angir viktige områder/lokaliteter for arter;datatype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;BmKilde;kilden registreringen baserer seg på;datatype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;BmArtsobservasjon ;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato;datatype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde;datatype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;datatype;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_005EE0A3_E92F_4468_8A83_E1777D5A745B;BmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_055C8228_3758_42d8_88DF_AC20C2D642D8;BmKildetype;angir hvilken type av kilde det dreier seg om;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_16033BD1_0410_48ba_AB38_B9787DFE5611;Naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase.;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_3F43C0D3_B91C_437f_909D_AA3663582FDE;Bonnkonvensjonen;"internasjonal konvensjon. Bonnkonvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser";kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_427DE09B_569E_46bd_8F62_F4AB444AD37D;BmRødlisteStatus;gjeldende rødlistekategorier. Artsdatabanken har ansvar for rødlista. Publikasjon: Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken);kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_56084DC7_780B_42a8_9EDF_2B2463CAFEE6;NaturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 19 - Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisetting av biologisk mangfold;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_73F30BB4_B258_4553_AC33_5F5CB72EC525;Bernkonvensjonen;internasjonal konvensjon. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet føringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No.: 104;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_746BB4EC_655B_4530_8E66_39EEE5B5EEC1;BmVerdi;art - henvisning til Vilthåndboka - metodikken er under revidering. Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_8618A5D9_7D6C_4ef6_B7DB_3289259EB8BE;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_8DDDEFD1_386D_4a59_884D_16F8A3758B9B;TaksonNorskNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_C0F5AA60_A8DA_4a81_821A_B3664744E39D;TaksonID;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_C27613C3_4C52_47a6_858B_B74F833D854F;BmFunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_C93F3EC7_1DC7_4e72_A6E8_F1A16EB1B2B3;TaksonVitNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_D099DBD9_C7AF_4a8a_B26C_EB0392A91C3C;UtvalgtNaturtype;utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_FBD4CDE8_4E0F_4ff6_A5B5_F867FFCC6D47;Modellert;angir om en naturtype er modellert og verifisert;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_FE5B1FB5_F719_46bd_8717_A441F9E5C8B7;BmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap;kodeliste;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1 EAID_409B8516_8B43_4a4b_A460_BAD3D72C7D1B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtypeGrense EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;bmFunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsforekomst EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;bmFunksjonsperiode;angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsforekomst EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;bmKilde;hvor registreringen er kommet fra ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsforekomst EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;bmRegistreringsdato;dato for siste registrering av arten på lokaliteten;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsforekomst EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;kildeLink;lenke til rapport e.l.;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmKilde EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;kildeNavn;navn på observatør(er) eller forfatter(e);egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmKilde EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;kildeTittel;kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmKilde EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;kildetype;hvilken kilde opplysningene stammer fra ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmKilde EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;kildeÅr;publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmKilde EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;bmAntall;antall observerte individer av arten;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsobservasjon EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;bmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv.;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsobservasjon EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;bmRegistreringsdato;dato for registrering av arten på lokaliteten;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsobservasjon EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;bmKilde;kilden registreringen baserer seg på;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtsobservasjon EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtypeTillegg EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;bmAndel;anslått prosentandel av totalarealet ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtypeTillegg EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;naturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtypeTillegg EAID_A2CD99BB_D53F_40ae_820B_A3934CE4B699;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArtGrense EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;taksonID;ID på art - Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;taksonNorskNavn;navn på art - Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;taksonVitNavn;vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;rødlisteStatus;artens rødlistestatus etter gjeldende rødliste - Norsk Rødliste, Artsdatabanken;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;prioritertArt;angir om arten er en prioritert art etter Naturmangfoldloven;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;ansvarsart;angir om arten er en art som Norge har et spesielt ansvar for;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;bonnkonvensjonen;angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;bernkonvensjonen;angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmTakson EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;senterlinje;Naturtype som linjeobjekt, kan for eksempel være bekkedrag eller steingjerde -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;naturtypeUtforming;naturtypens utforming i terrenget;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmUtvalgt;angir om området omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper (ja/nei);egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmUtvalgtNaturtype;angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;linkForskriftUtvalgtNaturtype;link til Lovdata, forskrift for utvalgt naturtype;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmVerdi;verdivurdering av naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001.;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker);egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;forvaltningsplan;angir om området har skjøtselsplan/forvaltningsplan eller ikke;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;forvaltningsavtale;angir om det er inngått forvaltningsavtale for området;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;forvaltningsavtaleInngått;angir om når forvaltningsavtale er inngått;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;forvaltningsavtaleUtløper;angir når forvaltningsavtale utløper;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;gjennomsnittsDybde;angir gjennomsnittsdybde for området. Angis i meter;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;modellert;angir om et objekt er modellert (ikke kartlagt);egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;bmKilde;kilden registreringen baserer seg på;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmNaturtype EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;område;objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;posisjon;sted som objektet eksisterer på - artsdata punkt, kan være enkeltobservasjoner eller registreringer -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;trekkvei;artsdata trekkvei registreres som kurve -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området etter kodeliste fra Artsdatabanken;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;bmBegrensetOffentlighet;angir om artsregistreringen skal skjermes for offentligheten/er en sensitiv art Merknad: Fastsettes på grunnlag av artsregisteringens takson og funksjon. Hvis dette resulterer i verdien ja, kan verdien på attributten ikke endres;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;bmArtsobservasjon;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato Merknad: bmArtsforekomst eller bmArtsobservasjon er påkrevet Artsobservasjoner registreres primært i artsobservasjoner.no.;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;bmArtsforekomst;angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996, samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene. Merknad: bmArtsforekomst eller bmArtsobservasjon er påkrevet. ;egenskap;4.1;Tilbaketrukket;Bioma-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1\BmArt