BmTakson BM_TAKSON

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
taksonID ID på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonID (kodeliste) 1..1
taksonNorskNavn navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonNorskNavn (kodeliste) 0..1
taksonVitNavn vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonVitNavn (kodeliste) 0..1
rødlisteStatus artens rødlistestatus etter gjeldende rødliste - Norsk Rødliste, Artsdatabanken BmRødlisteStatus (kodeliste) 0..1
prioritertArt angir om arten er en prioritert art etter Naturmangfoldloven Boolean 1..1
ansvarsart angir om arten er en art som Norge har et spesielt ansvar for Boolean 1..1
bonnkonvensjonen angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen Bonnkonvensjonen (kodeliste) 0..1
bernkonvensjonen angir om arten er en del av den internasjonale Bonnkonvensjonen Bernkonvensjonen (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TAKSONID TaksonID 1..1
TAKSONNORSKNAVN TaksonNorskNavn 0..1
TAKSONVITNAVN TaksonVitNavn 0..1
BM_RØDLISTE_STATUS BmRødlisteStatus 2 0..1
PRIORART Boolean 1..1
ANSVARSART Boolean 1..1
BM_BONNKONV Bonnkonvensjonen 2 0..1
BM_BERNKONV Bernkonvensjonen 3 0..1
Name Type English Description
taksonID TaksonID
taksonNorskNavn TaksonNorskNavn
taksonVitNavn TaksonVitNavn
rødlisteStatus BmRødlisteStatus
prioritertArt Boolean
ansvarsart Boolean
bonnkonvensjonen Bonnkonvensjonen
bernkonvensjonen Bernkonvensjonen

Vis BmTakson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TaksonID 1 ..1
TaksonNorskNavn 0 ..1
TaksonVitNavn 0 ..1
BmRødlisteStatus 0 ..1
Boolean 1 ..1
Boolean 1 ..1
Bonnkonvensjonen 0 ..1
Bernkonvensjonen 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon artsNavn BmTakson 0..* Vegetasjon