BmHevdstatus BM_HEVDSTATUS

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap
Navn Beskrivelse Kodeverdi
God hevd 1
Svak hevd svak hevd betyr at man ser tegn (for eksempel tykt strøsjikt) på at beitetrykket ikke er tilstrekkelig for å forhindre en begynnende gjengroing 2
Ingen hevd ingen hevd betyr opphør av drift og begynnende gjengroing for eksempel dominans av firkantperikum eller mjødurt 3
Moderat-sterkt gjengrodd gjengrodd betyr at kulturmarken har grodd igjen, men ikke så mye at den ikke lenger er verdifull og ikke skal registreres. En gjengrodd høstingsli hvor styvingstrærne fortsatt er intakte bør for eksempel registreres 4
Dårlig hevd dårlig hevd krysses av for eksempel hvis beitebelegget er så sterkt at det oppstår store tråkkskader eller hvis beite i gammel slåttemark åpenbart reduserer artsinnholdet i lokaliteten 5
Verdi Navn Beskrivelse
God hevd
Svak hevd svak hevd betyr at man ser tegn (for eksempel tykt strøsjikt) på at beitetrykket ikke er tilstrekkelig for å forhindre en begynnende gjengroing
Ingen hevd ingen hevd betyr opphør av drift og begynnende gjengroing for eksempel dominans av firkantperikum eller mjødurt
Moderat-sterkt gjengrodd gjengrodd betyr at kulturmarken har grodd igjen, men ikke så mye at den ikke lenger er verdifull og ikke skal registreres. En gjengrodd høstingsli hvor styvingstrærne fortsatt er intakte bør for eksempel registreres
Dårlig hevd dårlig hevd krysses av for eksempel hvis beitebelegget er så sterkt at det oppstår store tråkkskader eller hvis beite i gammel slåttemark åpenbart reduserer artsinnholdet i lokaliteten
Name Description Code value
God hevd
Svak hevd
Ingen hevd
Moderat-sterkt gjengrodd
Dårlig hevd

Vis BmHevdstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1