BmVerdi BM_VERDI

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

art - henvisning til Vilthåndboka - metodikken er under revidering. Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Svært viktig tidligere vekt 5 og 4 A
Viktig tidligere vekt 2 og 3 B
Lokalt viktig tidligere vekt 1 C
Verdi Navn Beskrivelse
A Svært viktig tidligere vekt 5 og 4
B Viktig tidligere vekt 2 og 3
C Lokalt viktig tidligere vekt 1
Name Type Description Code value
Svært viktig <undefined>
Viktig <undefined>
Lokalt viktig <undefined>

Vis BmVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1