NaturtypeUtforming NATURTYPEUTFORMING

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 19 - Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisetting av biologisk mangfold
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Allé D1303
Alm-lindeskog F0105
Artsfattig fordyne G0301
Artsrik lavlandsform under gjengroing E0303
Artsrikt mose- og lavsamfunn E0401
Askehage D0506
Atlantisk høgmyr A0802
Ballastplass D1501
Beitefuktrye D0427
Beiterye D0426
Beiteskog D0601
Beitevåteng D0421
Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap E0605
Bekk og elvestrekning E1102
Bekk på kalkgrunn E0606
Bekkekløft F0901
Bergknaus og -flate B0102
Bergknaus og rasmark C0104
Bergvegg F0902
Betydelig flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandre E0301
Bjørkehage D0501
Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr A0804
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper A0702
Blåtoppeng D0102
Boreal kildeskog F0607
Boreonemoral blandingsskog F1301
Brakkvassmudderflate G0518
Breelvavsetninger (glasifluvialt) JORDART 20 I0702
Brenningshule B0502
Bukter og viker E1202
Buttgrenet mergel Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge I1002
Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna D1402
Bøkeskog F0202
Bølgepåvirkede strender av ren sand I0801
Dvergålegras Zoster noltii I1102
Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder G0303
Eikehage D0503
Eikeskog F0201
Einer-rose-utforming B0202
Einerhage/einerbakke D0502
Ekstremrik myr i høyereliggende områder A0506
Eldre fisketom dam E0903
Elveørkratt E0403
Ett-årig meldetangvoll G0602
Evje E1201
Fattig beitemarkskant D0422
Fattig boreal hei D2201
Fattig kulturmarkskant D0122
Fattig utforming E0201
Ferskvannspåvirket driftvoll G0604
Finnskjegg- og sauesvingeleng D0105
Fjordmunninger I0202
Flatmyr A0703
Flerårig gras/urtetangvoll G0603
Flommarksskog F0501
Forekomst av lind F0205
Fosserøykskog E0508
Frisk baserik eng D0110
Frisk fattigeng D0104
Frisk kalkfuruskog F0302
Frisk næringsrik "gammeleng" D0114
Frisk næringsrik "natureng" D0113
Frisk/tørr, middels baserik eng D0107
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå D0108
Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk D0109
Fugleberg G1001
Fuglefjell-eng G1002
Fuglepåvirket strandberg G0903
Fuktig fattigeng D0101
Fuktig furu-hasselskog F1203
Fuktig kystskog F0703
Fuktig lynghei D0703
Fuktig, overrislet bergflate B0104
Gamelt ospeholt F0701
Gammel bjørkesuksesjon F0702
Gammel furuskog F0802
Gammel granskog F0801
Gammelt brannfelt med fattig utforming F1003
Gammelt brannfelt med rikere utforming F1004
Gammelt tre D1204
Gjentatt forstyrret mark på kalkrik leire D1109
Glasialt påvirka sjøbunn I0703
Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær F1102
Grunne bukter I1302
Grus- og steinstrand med spesiell flora G0403
Gruve B0504
Gråor-almeskog F0106
Gårdsdam E0901
Haneskjell I1402
Hasselhage D0509
Hasselkratt F0204
Helofytt-brakkvassump G0515
Helofytt-saltsump G0516
Hevdet med beite G0503
Hevdet med slått G0502
Hornkoraller I0902
Hult tre D1203
Høgstaudealmeskog F0112
Høstingsskog med alm D1806
Høstingsskog med ask D1807
Høstingsskog med boreale lauvtrær D1810
Høstingsskog med edellauvtrær D1801
Høstingsskog med eik D1802
Høstingsskog med fjellbjørk D1805
Høstingsskog med gråor D1804
Høstingsskog med hassel D1803
Høstingsskog med lavlandsbjørk D1809
Høstingsskog med lind D1808
Høyereliggende innsjø E1001
Industritomt D1504
Innsjø E1101
Intermediær fosseeng E0506
Intermediær kystfukthei D0710
Intermediær kysthei D0709
Intermediær utforming C0201
Intermediært fosseberg E0503
Isdam E0902
Jordvannsmyr A0803
Kalk slåttefukteng D0120
Kalkbeiteeng D0417
Kalkbeitefukteng D0420
Kalkbeitemarkskant D0425
Kalkbjørkeskog F0303
Kalkbrudd D1503
Kalkfattig isinnfrysingsmark B0901
Kalkfattig kystfukthei D0708
Kalkfattig kysthei D0707
Kalkfattig utforming E0802
Kalkgranskog F0304
Kalkkystfukthei D0712
Kalkkysthei D0711
Kalklindeskog F0108
Kalkrik ask-hasselskog F0110
Kalkrik bøkeskog F0109
Kalkrik fosseeng E0507
Kalkrik isinnfrysingsmark B0902
Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg B0101
Kalkrik tjønnaks-sjø E0702
Kalkrik utforming C0202
Kalkrikt fosseberg E0504
Kalkslåtteeng D0117
Kantsamfunn D1106
Karstgrotte B0501
Kilde i lavlandet A0601
Kilde over sørboreal A0603
Kirkegård D1301
Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand G0505
Kransalgesjø E0701
Kroksjøer, dammer og meandere uten, eller med svært liten flompåvirkning E0306
Kulturmarkskalkkant D0125
Kystfjellhei D0705
Lauveng med dunbjørk D1703
Lauveng med edellauvtrær D1701
Lauveng med hengebjørk D1702
Lavrik utforming B0401
Leside C0102
Lier med storvier i indre Troms og Nordland F0404
Liskog/raviner F0502
Lite myrtjern og myrpytt E1002
Lite og mindre formrikt delta E0102
Lithothamnion thopiforme Nordlig art I1003
Lågurt-bøkeskog F0102
Lågurt-eikeskog F0101
Lågurt kulturmarkskant D0124
Lågurt slåttefukteng D0119
Lågurtbeiteeng D0416
Lågurtbeitefukteng D0419
Lågurtbeitemarkskant D0424
Lågurtkalkskog i kyststrøk F0306
Lågurtslåtteeng D0116
Lågurtutforming med spredte høgstauder F0402
Meandrerende parti med naturlig kantsone E0601
Middels kalkrike innsjøer i lavlandet E1501
Midnre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandere E0305
Midtre brakkvasseng G0511
Midtre salteng G0512
Moserik fjellheiutforming B0403
Moserik utforming E0501
Mølletomt D1505
Nakent berg D2002
Naturbeitemark D0415
Naturlige poller I1301
Nedre brakkvasseng G0513
Nedre salteng G0514
Nordlig frodig bjørkeskog F0403
Nytt brannfelt med fattig utforming F1001
Nytt brannfelt med rikere utforming F1002
Næringsrik utforming E0801
Or-askekog F0107
Orehage D0507
Oseanisk lågurt-furuskog F1202
Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc. G0402
Park D1302
Parti som binder sammen andre naturmiljø E0603
Permanent naturlig oksygenfritt I0301
Purpurlyng-furuskog F1201
Purpurlynghei D0706
Rabbe C0101
Randmorener, morenebelte JORDART 15 I0701
Rasmark B0103
Ravinebekk E0602
Ren granskog med lite lauvtrær F1101
Ren høgstaudeutforming F0401
Rik boreal hei D2202
Rik rasmarkslindeskog F0111
Rik sjøsprøytsprekk G0904
Rik skog- og krattbevokst myr A0501
Rik sumpskog F0601
Rik utforming E0202
Rikere gransumpskog F0605
Rikere løvsumpskog F0606
Rikt hasselkratt F0103
Røsslyng-bjønnkamhei D0704
Salt-mudderflate G0519
Saltpanne G0517
Sand- og grustak D1401
Sandstrand med tangvoller G0401
Seljehage D0508
Serpentinfuruskog F0305
Skjøttet/styvet D1202
Skogholt med engpartier D1105
Slagghaug fra gruveindustri D1502
Slåpetorn-hagtorn-utforming B0201
Slåttevåteng D0121
Snøleie C0103
Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark B0106
Steingjerde D1108
Steinkoraller I0901
Steinrøys D1107
Stor sandur-utforming E0404
Store kamskjell I1401
Store og flate flyvesandområder G0302
Stort strandengkompleks G0501
Stort typisk utformet delta E0101
Stortareskog blandet med andre arter I0102
Strandeng-forstrand/panne G0506
Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære I0802
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder I0803
Svak lågurt slåttefukteng D0118
Svak lågurtbeitefukteng D0418
Svak lågurtbeitemarkskant D0423
Svak lågurtkulturmarkskant D0123
Svak lågurtslåtteeng D0115
Svartorskog F0203
Svartorstrandskog F0602
Sølvbunkeeng D0103
Sørboreal blandingsskog F1302
Sørlig G0901
Sørlig, oseanisk utforming B0402
Tareskog med kun stortare I0101
Terskelområder I0203
Tidvis lavt oksygeninnhold I0302
Tindved-utforming B0203
Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i lavlandet E1502
Trange sund I0201
Tun og gårdsplass D1507
Tungmetallrik utforming B0302
Tørr gras-urterik hei D0702
Tørr kalkfuruskog F0301
Tørr lynghei D0701
Tørr, meget baserik eng i lavlandet D0106
Ultrabasisk og tungmetallrik utforming C0105
Ultrabasisk utforming B0301
Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg B0503
Urte- og grasrik ør E0402
Urterik kant B0204
Urterik utforming E0502
Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale B0105
Vanlig ålegras Zostera marina I1101
Varmekjær kildelauvskog F0604
Vei- og jernbaneutfylling D1506
Vekselfuktig baserik eng D0111
Velutviklet høgmyr A0701
Velutviklet terrendekkende myr A0801
Vestlig og nordlig G0902
Viersump i lavlandet F0603
Viktig gytebekk E0604
Vorterugl Lithothamnion glaciale I1001
Våt/fuktig, middels næringsrik eng D0112
Våtmarksmassiv i alpine soner A0902
Våtmarksmassiv i mellomboreal og nordboreal sone A0901
Øvre brakkvasseng G0507
Øvre brakkvassfukteng G0508
Øvre salt-fukteng G0510
Øvre salteng G0509
Åkerholme D1101
Åkerreine D1102
Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet A0505
Åpent grunnlendt kalkmark D2001
Verdi Navn Beskrivelse
Allé
Alm-lindeskog
Artsfattig fordyne
Artsrik lavlandsform under gjengroing
Artsrikt mose- og lavsamfunn
Askehage
Atlantisk høgmyr
Ballastplass
Beitefuktrye
Beiterye
Beiteskog
Beitevåteng
Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap
Bekk og elvestrekning
Bekk på kalkgrunn
Bekkekløft
Bergknaus og -flate
Bergknaus og rasmark
Bergvegg
Betydelig flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandre
Bjørkehage
Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper
Blåtoppeng
Boreal kildeskog
Boreonemoral blandingsskog
Brakkvassmudderflate
Breelvavsetninger (glasifluvialt) JORDART 20
Brenningshule
Bukter og viker
Buttgrenet mergel Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge
Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna
Bøkeskog
Bølgepåvirkede strender av ren sand
Dvergålegras Zoster noltii
Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder
Eikehage
Eikeskog
Einer-rose-utforming
Einerhage/einerbakke
Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Eldre fisketom dam
Elveørkratt
Ett-årig meldetangvoll
Evje
Fattig beitemarkskant
Fattig boreal hei
Fattig kulturmarkskant
Fattig utforming
Ferskvannspåvirket driftvoll
Finnskjegg- og sauesvingeleng
Fjordmunninger
Flatmyr
Flerårig gras/urtetangvoll
Flommarksskog
Forekomst av lind
Fosserøykskog
Frisk baserik eng
Frisk fattigeng
Frisk kalkfuruskog
Frisk næringsrik "gammeleng"
Frisk næringsrik "natureng"
Frisk/tørr, middels baserik eng
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk
Fugleberg
Fuglefjell-eng
Fuglepåvirket strandberg
Fuktig fattigeng
Fuktig furu-hasselskog
Fuktig kystskog
Fuktig lynghei
Fuktig, overrislet bergflate
Gamelt ospeholt
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel furuskog
Gammel granskog
Gammelt brannfelt med fattig utforming
Gammelt brannfelt med rikere utforming
Gammelt tre
Gjentatt forstyrret mark på kalkrik leire
Glasialt påvirka sjøbunn
Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær
Grunne bukter
Grus- og steinstrand med spesiell flora
Gruve
Gråor-almeskog
Gårdsdam
Haneskjell
Hasselhage
Hasselkratt
Helofytt-brakkvassump
Helofytt-saltsump
Hevdet med beite
Hevdet med slått
Hornkoraller
Hult tre
Høgstaudealmeskog
Høstingsskog med alm
Høstingsskog med ask
Høstingsskog med boreale lauvtrær
Høstingsskog med edellauvtrær
Høstingsskog med eik
Høstingsskog med fjellbjørk
Høstingsskog med gråor
Høstingsskog med hassel
Høstingsskog med lavlandsbjørk
Høstingsskog med lind
Høyereliggende innsjø
Industritomt
Innsjø
Intermediær fosseeng
Intermediær kystfukthei
Intermediær kysthei
Intermediær utforming
Intermediært fosseberg
Isdam
Jordvannsmyr
Kalk slåttefukteng
Kalkbeiteeng
Kalkbeitefukteng
Kalkbeitemarkskant
Kalkbjørkeskog
Kalkbrudd
Kalkfattig isinnfrysingsmark
Kalkfattig kystfukthei
Kalkfattig kysthei
Kalkfattig utforming
Kalkgranskog
Kalkkystfukthei
Kalkkysthei
Kalklindeskog
Kalkrik ask-hasselskog
Kalkrik bøkeskog
Kalkrik fosseeng
Kalkrik isinnfrysingsmark
Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg
Kalkrik tjønnaks-sjø
Kalkrik utforming
Kalkrikt fosseberg
Kalkslåtteeng
Kantsamfunn
Karstgrotte
Kilde i lavlandet
Kilde over sørboreal
Kirkegård
Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand
Kransalgesjø
Kroksjøer, dammer og meandere uten, eller med svært liten flompåvirkning
Kulturmarkskalkkant
Kystfjellhei
Lauveng med dunbjørk
Lauveng med edellauvtrær
Lauveng med hengebjørk
Lavrik utforming
Leside
Lier med storvier i indre Troms og Nordland
Liskog/raviner
Lite myrtjern og myrpytt
Lite og mindre formrikt delta
Lithothamnion thopiforme Nordlig art
Lågurt-bøkeskog
Lågurt-eikeskog
Lågurt kulturmarkskant
Lågurt slåttefukteng
Lågurtbeiteeng
Lågurtbeitefukteng
Lågurtbeitemarkskant
Lågurtkalkskog i kyststrøk
Lågurtslåtteeng
Lågurtutforming med spredte høgstauder
Meandrerende parti med naturlig kantsone
Middels kalkrike innsjøer i lavlandet
Midnre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandere
Midtre brakkvasseng
Midtre salteng
Moserik fjellheiutforming
Moserik utforming
Mølletomt
Nakent berg
Naturbeitemark
Naturlige poller
Nedre brakkvasseng
Nedre salteng
Nordlig frodig bjørkeskog
Nytt brannfelt med fattig utforming
Nytt brannfelt med rikere utforming
Næringsrik utforming
Or-askekog
Orehage
Oseanisk lågurt-furuskog
Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc.
Park
Parti som binder sammen andre naturmiljø
Permanent naturlig oksygenfritt
Purpurlyng-furuskog
Purpurlynghei
Rabbe
Randmorener, morenebelte JORDART 15
Rasmark
Ravinebekk
Ren granskog med lite lauvtrær
Ren høgstaudeutforming
Rik boreal hei
Rik rasmarkslindeskog
Rik sjøsprøytsprekk
Rik skog- og krattbevokst myr
Rik sumpskog
Rik utforming
Rikere gransumpskog
Rikere løvsumpskog
Rikt hasselkratt
Røsslyng-bjønnkamhei
Salt-mudderflate
Saltpanne
Sand- og grustak
Sandstrand med tangvoller
Seljehage
Serpentinfuruskog
Skjøttet/styvet
Skogholt med engpartier
Slagghaug fra gruveindustri
Slåpetorn-hagtorn-utforming
Slåttevåteng
Snøleie
Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark
Steingjerde
Steinkoraller
Steinrøys
Stor sandur-utforming
Store kamskjell
Store og flate flyvesandområder
Stort strandengkompleks
Stort typisk utformet delta
Stortareskog blandet med andre arter
Strandeng-forstrand/panne
Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder
Svak lågurt slåttefukteng
Svak lågurtbeitefukteng
Svak lågurtbeitemarkskant
Svak lågurtkulturmarkskant
Svak lågurtslåtteeng
Svartorskog
Svartorstrandskog
Sølvbunkeeng
Sørboreal blandingsskog
Sørlig
Sørlig, oseanisk utforming
Tareskog med kun stortare
Terskelområder
Tidvis lavt oksygeninnhold
Tindved-utforming
Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i lavlandet
Trange sund
Tun og gårdsplass
Tungmetallrik utforming
Tørr gras-urterik hei
Tørr kalkfuruskog
Tørr lynghei
Tørr, meget baserik eng i lavlandet
Ultrabasisk og tungmetallrik utforming
Ultrabasisk utforming
Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg
Urte- og grasrik ør
Urterik kant
Urterik utforming
Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Vanlig ålegras Zostera marina
Varmekjær kildelauvskog
Vei- og jernbaneutfylling
Vekselfuktig baserik eng
Velutviklet høgmyr
Velutviklet terrendekkende myr
Vestlig og nordlig
Viersump i lavlandet
Viktig gytebekk
Vorterugl Lithothamnion glaciale
Våt/fuktig, middels næringsrik eng
Våtmarksmassiv i alpine soner
Våtmarksmassiv i mellomboreal og nordboreal sone
Øvre brakkvasseng
Øvre brakkvassfukteng
Øvre salt-fukteng
Øvre salteng
Åkerholme
Åkerreine
Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet
Åpent grunnlendt kalkmark
Name Type Description Code value
Allé <undefined>
Alm-lindeskog <undefined>
Artsfattig fordyne <undefined>
Artsrik lavlandsform under gjengroing <undefined>
Artsrikt mose- og lavsamfunn <undefined>
Askehage <undefined>
Atlantisk høgmyr <undefined>
Ballastplass <undefined>
Beitefuktrye <undefined>
Beiterye <undefined>
Beiteskog <undefined>
Beitevåteng <undefined>
Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap <undefined>
Bekk og elvestrekning <undefined>
Bekk på kalkgrunn <undefined>
Bekkekløft <undefined>
Bergknaus og -flate <undefined>
Bergknaus og rasmark <undefined>
Bergvegg <undefined>
Betydelig flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandre <undefined>
Bjørkehage <undefined>
Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr <undefined>
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper <undefined>
Blåtoppeng <undefined>
Boreal kildeskog <undefined>
Boreonemoral blandingsskog <undefined>
Brakkvassmudderflate <undefined>
Breelvavsetninger (glasifluvialt) <undefined> SOIL TYPE 20
Brenningshule <undefined>
Bukter og viker <undefined>
Buttgrenet mergel <undefined> Phymatolithon calcareum and Lithothamnion corallioides – southern species, rare in Norway
Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna <undefined>
Bøkeskog <undefined>
Bølgepåvirkede strender av ren sand <undefined>
Dvergålegras <undefined> Zostera noltii
Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder <undefined>
Eikehage <undefined>
Eikeskog <undefined>
Einer-rose-utforming <undefined>
Einerhage/einerbakke <undefined>
Ekstremrik myr i høyereliggende områder <undefined>
Eldre fisketom dam <undefined>
Elveørkratt <undefined>
Ett-årig meldetangvoll <undefined>
Evje <undefined>
Fattig beitemarkskant <undefined>
Fattig boreal hei <undefined>
Fattig kulturmarkskant <undefined>
Fattig utforming <undefined>
Ferskvannspåvirket driftvoll <undefined>
Finnskjegg- og sauesvingeleng <undefined>
Fjordmunninger <undefined>
<undefined>
Flerårig gras/urtetangvoll <undefined>
Flommarksskog <undefined>
Forekomst av lind <undefined>
Fosserøykskog <undefined>
Frisk baserik eng <undefined>
Frisk fattigeng <undefined>
Frisk kalkfuruskog <undefined>
Frisk næringsrik "gammeleng" <undefined>
Frisk næringsrik "natureng" <undefined>
Frisk/tørr, middels baserik eng <undefined>
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå <undefined>
Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk <undefined>
Fugleberg <undefined>
Fuglefjell-eng <undefined>
Fuglepåvirket strandberg <undefined>
Fuktig fattigeng <undefined>
Fuktig furu-hasselskog <undefined>
Fuktig kystskog <undefined>
Fuktig lynghei <undefined>
Fuktig, overrislet bergflate <undefined>
Gamelt ospeholt <undefined>
Gammel bjørkesuksesjon <undefined>
<undefined>
Gammel granskog <undefined>
Gammelt brannfelt med fattig utforming <undefined>
Gammelt brannfelt med rikere utforming <undefined>
Gammelt tre <undefined>
Gjentatt forstyrret mark på kalkrik leire <undefined>
Glasialt påvirka sjøbunn <undefined> SOIL TYPE 10
Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær <undefined>
Grunne bukter <undefined>
Grus- og steinstrand med spesiell flora <undefined>
Gruve <undefined>
Gråor-almeskog <undefined>
Gårdsdam <undefined>
Haneskjell <undefined>
Hasselhage <undefined>
Hasselkratt <undefined>
Helofytt-brakkvassump <undefined>
Helofytt-saltsump <undefined>
Hevdet med beite <undefined>
Hevdet med slått <undefined>
Hornkoraller <undefined>
Hult tre <undefined>
Høgstaudealmeskog <undefined>
Høstingsskog med alm <undefined>
Høstingsskog med ask <undefined>
Høstingsskog med boreale lauvtrær <undefined>
Høstingsskog med edellauvtrær <undefined>
Høstingsskog med eik <undefined>
Høstingsskog med fjellbjørk <undefined>
Høstingsskog med gråor <undefined>
Høstingsskog med hassel <undefined>
Høstingsskog med lavlandsbjørk <undefined>
Høstingsskog med lind <undefined>
Høyereliggende innsjø <undefined>
Industritomt <undefined>
Innsjø <undefined>
Intermediær fosseeng <undefined>
Intermediær kystfukthei <undefined>
Intermediær kysthei <undefined>
Intermediær utforming <undefined>
Intermediært fosseberg <undefined>
Isdam <undefined>
Jordvannsmyr <undefined>
Kalk slåttefukteng <undefined>
Kalkbeiteeng <undefined>
Kalkbeitefukteng <undefined>
Kalkbeitemarkskant <undefined>
Kalkbjørkeskog <undefined>
Kalkbrudd <undefined>
Kalkfattig isinnfrysingsmark <undefined>
Kalkfattig kystfukthei <undefined>
Kalkfattig kysthei <undefined>
Kalkfattig utforming <undefined>
Kalkgranskog <undefined>
Kalkkystfukthei <undefined>
Kalkkysthei <undefined>
Kalklindeskog <undefined>
Kalkrik ask-hasselskog <undefined>
Kalkrik bøkeskog <undefined>
Kalkrik fosseeng <undefined>
Kalkrik isinnfrysingsmark <undefined>
Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg <undefined>
Kalkrik tjønnaks-sjø <undefined>
Kalkrik utforming <undefined>
Kalkrikt fosseberg <undefined>
Kalkslåtteeng <undefined>
Kantsamfunn <undefined>
Karstgrotte <undefined>
Lowland spring <undefined> Lowland spring
Kilde over sørboreal <undefined>
Kirkegård <undefined>
Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand <undefined>
Kransalgesjø <undefined>
Kroksjøer, dammer og meandere uten, eller med svært liten flompåvirkning <undefined>
Kulturmarkskalkkant <undefined>
Kystfjellhei <undefined>
Lauveng med dunbjørk <undefined>
Lauveng med edellauvtrær <undefined>
Lauveng med hengebjørk <undefined>
Lavrik utforming <undefined>
Leside <undefined>
Lier med storvier i indre Troms og Nordland <undefined>
Liskog/raviner <undefined>
Lite myrtjern og myrpytt <undefined>
Lite og mindre formrikt delta <undefined>
Lithothamnion thopiforme <undefined> Northern species
Lågurt-bøkeskog <undefined>
Lågurt-eikeskog <undefined>
Lågurt kulturmarkskant <undefined>
Lågurt slåttefukteng <undefined>
Lågurtbeiteeng <undefined>
Lågurtbeitefukteng <undefined>
Lågurtbeitemarkskant <undefined>
<undefined>
Lågurtslåtteeng <undefined>
Lågurtutforming med spredte høgstauder <undefined>
Meandrerende parti med naturlig kantsone <undefined>
Middels kalkrike innsjøer i lavlandet <undefined>
Midnre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandere <undefined>
Midtre brakkvasseng <undefined>
Midtre salteng <undefined>
Moserik fjellheiutforming <undefined>
Moserik utforming <undefined>
Mølletomt <undefined>
Nakent berg <undefined>
Naturbeitemark <undefined>
Naturlige poller <undefined>
Nedre brakkvasseng <undefined>
Nedre salteng <undefined>
Nordlig frodig bjørkeskog <undefined>
Nytt brannfelt med fattig utforming <undefined>
Nytt brannfelt med rikere utforming <undefined>
Næringsrik utforming <undefined>
Or-askekog <undefined>
Orehage <undefined>
Oseanisk lågurt-furuskog <undefined>
Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc. <undefined>
Park <undefined>
Parti som binder sammen andre naturmiljø <undefined>
Permanent naturlig oksygenfritt <undefined>
Purpurlyng-furuskog <undefined>
Purpurlynghei <undefined>
Rabbe <undefined>
Randmorener, morenebelte <undefined> SOIL TYPE 15
Rasmark <undefined>
Ravinebekk <undefined>
Ren granskog med lite lauvtrær <undefined>
Ren høgstaudeutforming <undefined>
Rik boreal hei <undefined>
Rik rasmarkslindeskog <undefined>
Rik sjøsprøytsprekk <undefined>
Rik skog- og krattbevokst myr <undefined>
Rik sumpskog <undefined>
Rik utforming <undefined>
Rikere gransumpskog <undefined>
Rikere løvsumpskog <undefined>
Rikt hasselkratt <undefined>
Røsslyng-bjønnkamhei <undefined>
Salt-mudderflate <undefined>
Saltpanne <undefined>
Sand- og grustak <undefined>
Sandstrand med tangvoller <undefined>
Seljehage <undefined>
Serpentinfuruskog <undefined>
Skjøttet/styvet <undefined>
Skogholt med engpartier <undefined>
Slagghaug fra gruveindustri <undefined>
Slåpetorn-hagtorn-utforming <undefined>
Slåttevåteng <undefined>
Snøleie <undefined>
Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark <undefined>
Steingjerde <undefined>
Steinkoraller <undefined>
Steinrøys <undefined>
Stor sandur-utforming <undefined>
Store kamskjell <undefined>
Store og flate flyvesandområder <undefined>
Stort strandengkompleks <undefined>
Stort typisk utformet delta <undefined>
Stortareskog blandet med andre arter <undefined>
Strandeng-forstrand/panne <undefined>
Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære <undefined>
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder <undefined>
Svak lågurt slåttefukteng <undefined>
Svak lågurtbeitefukteng <undefined>
Svak lågurtbeitemarkskant <undefined>
Svak lågurtkulturmarkskant <undefined>
Svak lågurtslåtteeng <undefined>
Svartorskog <undefined>
Svartorstrandskog <undefined>
Sølvbunkeeng <undefined>
Sørboreal blandingsskog <undefined>
Sørlig <undefined>
Sørlig, oseanisk utforming <undefined>
Tareskog med kun stortare <undefined>
Threshold areas <undefined> Threshold areas
<undefined>
Tindved-utforming <undefined>
Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i lavlandet <undefined>
Trange sund <undefined>
Tun og gårdsplass <undefined>
Tungmetallrik utforming <undefined>
Tørr gras-urterik hei <undefined>
Tørr kalkfuruskog <undefined>
Tørr lynghei <undefined>
Tørr, meget baserik eng i lavlandet <undefined>
Ultrabasisk og tungmetallrik utforming <undefined>
Ultrabasisk utforming <undefined>
Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg <undefined>
Urte- og grasrik ør <undefined>
Urterik kant <undefined>
Urterik utforming <undefined>
Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale <undefined>
Vanlig ålegras <undefined> Zostera marina
Varmekjær kildelauvskog <undefined>
Vei- og jernbaneutfylling <undefined>
<undefined>
Velutviklet høgmyr <undefined>
Velutviklet terrendekkende myr <undefined>
Vestlig og nordlig <undefined>
Viersump i lavlandet <undefined>
Viktig gytebekk <undefined>
Vorterugl <undefined> Lithothamnion glaciale
Våt/fuktig, middels næringsrik eng <undefined>
Våtmarksmassiv i alpine soner <undefined>
Våtmarksmassiv i mellomboreal og nordboreal sone <undefined>
Øvre brakkvasseng <undefined>
Øvre brakkvassfukteng <undefined>
Øvre salt-fukteng <undefined>
Øvre salteng <undefined>
Åkerholme <undefined>
Åkerreine <undefined>
Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet <undefined>
Åpent grunnlendt kalkmark <undefined>

Vis NaturtypeUtforming i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1