BmNaturtypeTillegg BMNATYPTILLEGG

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
naturtype naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001 Naturtype (kodeliste) 1..1
bmAndel anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
naturtypeUtforming angir naturtypens utforming i terrenget NaturtypeUtforming (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMNATYP Naturtype 5 1..1
BMANDEL Integer 2 1..1
NATURTYPEUTFORMING NaturtypeUtforming 6 1..1
Name Type English Description
naturtype Naturtype biodiversityNatureType
bmAndel Integer biodiversityPart
naturtypeUtforming NaturtypeUtforming

Vis BmNaturtypeTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Naturtype 1 ..1
Integer 1 ..1
NaturtypeUtforming 1 ..1