Fastmerker-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg

Viser treff 1 - 19 av 19
TrigonometriskPunkt objekttype

varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined in a Trigonometrical network in a geodetic system


Fastmerke objekttype

varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system Merknad: Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined, or are planned to be determined in a geodesic system


FastmerkeDato datatype

informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført -- Definition - - information on when the point was established and the coordinate calculation was completed


Fastmerkestatus datatype

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.


FastmerkeIdNy datatype

identifikasjonen av fastmerke Merknad 1: Består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 2:For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 3: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. -- Definition - - identification of a survey control station Note 1: Consists of the original municipality number, institution/agency, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 2: For more information, see also the standard: survey control station number


FastmerkeType datatype

informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av -- Definition - - information on what type of point the survey control station consists of


FastmerkeSignal datatype

informasjon om signaltype samt signalets høyde -- Definition - - information on signal type, as well as the signal's height


TypeStatus kodeliste

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.


FastmerkeHøydeRef kodeliste

beskrivelse av punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.26). -- Definition - - description of point for height references, i.e. what the height refers to Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.26).


SignalType kodeliste

fastmerkets signaltype -- Definition - - the signal type of the survey control station


PunktType kodeliste

beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. -- Definition - - description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the actual number. In this standard, the point type P is used for the traverse point regardless of the number.


BoltType kodeliste

type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). -- Definition - - type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).


MaterialeBolt kodeliste

type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). -- Definition - - type of material for the bolt ote: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).


FastmerkeInstitusjon kodeliste

angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) -- Definition - - designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5)


FastmerkeUnderlag kodeliste

type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) -- Definition - - type of foundation for the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13)


FastmerkeSentrumRef kodeliste

beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) -- Definition - - description of the point for the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16)