Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_DE406CDC_2357_472d_B387_2D0BA3EDFB07;Hovedmodell;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_EFF5BE10_7831_4368_B949_CB75EB1F8F98;Datatyper;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_C61D99AD_4882_430a_95A7_25084C7B505F;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;TrigonometriskPunkt;varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined in a Trigonometrical network in a geodetic system;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;Fastmerke;varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system Merknad: Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined, or are planned to be determined in a geodesic system;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_4DF91495_346E_43d0_9056_58D740B4F310;FastmerkeDato;informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført -- Definition - - information on when the point was established and the coordinate calculation was completed;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_82F5D75B_99B7_451e_9D7B_430EC8F0131B;Fastmerkestatus;fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;FastmerkeIdNy;identifikasjonen av fastmerke Merknad 1: Består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 2:For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 3: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. -- Definition - - identification of a survey control station Note 1: Consists of the original municipality number, institution/agency, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 2: For more information, see also the standard: survey control station number;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;FastmerkeType;informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av -- Definition - - information on what type of point the survey control station consists of;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_AD4F69CA_8230_4096_998B_CD6A15A47AF2;FastmerkeSignal;informasjon om signaltype samt signalets høyde -- Definition - - information on signal type, as well as the signal's height;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_146C66CC_7F67_43d5_8969_DE56F95CB588;TypeStatus;fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_64814194_DABF_4745_94CF_F81772954AB3;FastmerkeHøydeRef;beskrivelse av punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.26). -- Definition - - description of point for height references, i.e. what the height refers to Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.26).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_843C572A_5AA4_45ea_9AF4_B323B2D67A91;SignalType;fastmerkets signaltype -- Definition - - the signal type of the survey control station;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_977A06DB_8B93_4be5_9DA2_5A2169BE0D07;PunktType;beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. -- Definition - - description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the actual number. In this standard, the point type P is used for the traverse point regardless of the number.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_A37CF30C_D1E1_4f72_A988_5B7AA74EB0FD;BoltType;type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). -- Definition - - type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_A62B5C9A_33FE_438d_84CC_39F41B32BEFF;MaterialeBolt;type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). -- Definition - - type of material for the bolt ote: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_B5836A3E_117B_4ab3_BF72_626B971F923C;FastmerkeInstitusjon;angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) -- Definition - - designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_B8F66A98_D133_42c1_ADFB_EF7D0621500B;FastmerkeUnderlag;type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) -- Definition - - type of foundation for the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_F09AE8B6_09DF_4ae0_B818_A11782B3340D;FastmerkeSentrumRef;beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) -- Definition - - description of the point for the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\TrigonometriskPunkt EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;kommunenummer;angivelse av hvilke kommune punktet ligger innenfor Merknad: Statistisk sentralbyrå har en offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. -- Definition -- statement of which municipality the point lies within Note: Statistics Norway has an official list of municipality numbers, in which the two the first digits indicate the county number and the two last municipality numbers within the county. ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\TrigonometriskPunkt EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;fastmerkeIdNy;identifikasjonen av fastmerke, består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 1: For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 2: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. Merknad 3 :De fire første sifrene i FMIDNY er selve fastmerkenummeret, mens det siste siffer er en indikator som angir eventuell eksentrisitet. Alle fastmerker som markerer et beregningssenter får identitetsnummer som ender på 0, mens eksentriske punkter knyttet il dette beregningssenter får er identitetsnummer som ender på 1,2,?9). Kommunenummer følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved endring av kommunegrenser. Overordnet punkttype (Se PTYPE) Punktnummer er en fortløpende nummerering som benyttes slik at FMNR blir entydig. -- Definition -- identification of the survey control station, originally consisting of the municipality number, institution/department, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 1: For more information, see the standard for survey control station numbering ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\TrigonometriskPunkt EAID_4DF91495_346E_43d0_9056_58D740B4F310;fastmerkeEtableringsdato;dato for etablering av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.6). -- Definition -- date of establishment of survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.6). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeDato EAID_4DF91495_346E_43d0_9056_58D740B4F310;beregningsDato;dato for beregning av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.17). -- Definition -- date of calculation of survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.17). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeDato EAID_82F5D75B_99B7_451e_9D7B_430EC8F0131B;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI -- Definition -- date when it is established that the data conform to reality Note: Verification date is identical to ..DATE in previous versions of SOSI;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerkestatus EAID_82F5D75B_99B7_451e_9D7B_430EC8F0131B;typeStatus;angivelse av fastmerkets status -- Definition -- designation of the survey control station's status;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerkestatus EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;fastmerkeKommune;kommunenummer, følger punktet i hele dets levetid og endres ikke ved kommunejusteringer/sammenslåinger Merknad: Alltid ledende null. -- Definition -- municipality number, follows the point throughout its entire lifetime, and will not be changed in the event of municipal adjustments/mergers Note: Always leading zero [for values < 1000].;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeIdNy EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;fastmerkeInstitusjon;angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) -- Definition -- designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeIdNy EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;fastmerkeNummer;entydig nummer. 1 plassen er karakter (tall, bokstav eller tegn), de 4 neste plasser kan være tall eller kombinasjon tall/bokstaver Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, kapittel 4) -- Definition -- unique number. The first position is a character (digit, letter or other character). The next four positions may be digits or a combination of digits and letters Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, chapter 4) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeIdNy EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;indikatorFastmerkenummer;indikator hvor 1 tegn, fortrinnsvis siffer , 0 for sentrumsreferense, 1-9 for eksentriske fastmerker. Kan også være bokstav A-Z, med untak av Æ,æ,Ø,ø,Å,å). Aksepteres som del av gradteigsnummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister -- Definition -- indicator ??where 1 character, preferably digit, 0 for centre reference, 1-9 for eccentric survey control stations Can also be the letters A-Z (not including Æ, æ, Ø, ø, Å, å). Accepted as part of a quadrangle number Note: For more information, see the standard survey control station numbering;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeIdNy EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;boltType;type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). -- Definition -- type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeType EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;materialeBolt;type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). -- Definition -- type of material of which the bolt is made Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeType EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;fastmerkeUnderlag;type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) -- Definition -- type of foundation where the survey control station is located Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeType EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;fastmerkeDiameter;diameter i mm Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.12B). -- Definition -- diameter in med mer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.12B). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeType EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;gravertTekst;innskrift hvis tekst/tall/tegn er gravert eller på annen måte preget inn på fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11B). -- Definition -- inscription if text/number/character is engraved, or otherwise imprinted on a survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11B).;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeType EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeSentrumRef;beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) -- Definition -- description of the point of the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeHøydeRef;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;kommuneSekundær;sekundær kommune, dvs kommune som ikke oppfattes som hovedkommune Merknad: Hvis et fastmerke ligger ved en kommunegrense slik at det kan høre hjemme i flere kommuner, så skal primærkommune angis under det generelle elementet KOMM, mens de resterende oppføres som sekundærkommuner under KOMMSEK. For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.4) og (5.1.13). Dersom en ikke har noe primærkommune, angis alle kommuner som sekundærkommune. -- Definition -- secondary municipality, i.e. a municipality which is not perceived as the main municipality Note: If a survey control station is located close to a municipality boundary causing it to belong to several municipalities, the primary municipality will be stated under the general element MUN, while the remaining ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;punkttype;beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. -- Definition -- description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the number itself. In this standard, the point type P is used for the polygon point regardless of the number.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeNavn;navnet på fastmerket ved registrering. Dette er ikke nødvendigvis det offisielle stedsnavnet for området Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.2). -- Definition -- the name of the survey control station upon registration. This is not necessarily the official place name for the area Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.2).;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeType;informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av (Fastmerkets fysiske egenskaper) , som bolttype, materiale, dimensjon og eventuelle inngraveringer -- Definition -- information on what type of point the survey control station consists of (the survey control station's physical attributes), such as bolt type, material, dimension and anyi engravings;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkestatus;fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition -- status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeDato;informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført -- Definition -- information on when the point was established and the coordinate calculation was completed;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeSignal;informasjon om signaltype samt signalets høyde -- Definition -- information on signal type as well as the signal' s height;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeMerknader;merknad til fastmerke. Kan benyttes til informasjon om fastmerket når informasjonen ikke inngår naturlig andre steder Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.39). -- Definition -- notes on survey control station. May be used for information on the survey control station when the information does not naturally belong elsewhere Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeIdGammel;tidligere fastmerkeidentitet, ofte som et nummer Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.8) -- Definition -- former survey control station identity, often as a number Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.8) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeIdDato;dato for endring til dagens fastmerkenummer Merknad: Benyttes bare når fastmerkeIdGammel finnesFor nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.9). -- Definition -- date of amendment of the current survey control station number Note: Is used only when surveyControlStationIdOld exists. For more information, see standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.9).;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;høydeOverBakken;objekts høyde over bakken -- Definition -- the object's height above the ground;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeRefGrunnrisBeregning;referense til hvor beregningene av nord- og øst- koordinater er arkivert. Kan også angis som en URL Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.22) -- Definition -- reference to to where the calculations of north and east coordinates are filed. Can also be given as a URL Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.22);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeRefHøydeBeregning;referense til hvor beregningene av høyden er arkivert. Kan også angis som en URL Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.29) -- Definition -- reference to where calculations of the height are filed. Can also be given as a URL Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.29) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;signalHøydeRef;angivelse av siktemerke(r) på signalet Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.34) -- Definition -- indication of ??boning rod(s) / sighting target(s) on the signal Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.34) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeAdkomst;beskrivelse av hvordan en lettest kan komme til fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.35) -- Definition -- description of the easiest access to the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.35) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;punktBeskrivelse;fastmerkets beliggenhet i forhold til omgivelsene Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.36). -- Definition -- location of the survey control station in relation to the surroundings Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.36). ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;fastmerkeRestriksjon;beskrivelse av begrensninger på bruk, slik som internbruk eller videre salg, eller hvem som må kontaktes hvis tilgjengeligheten til fastmerket er begrenset -- Definition -- description of restrictions on use, such as internal use or resale, or whom to contact if the accessibility to the survey control station is restricted;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;link;URL/URI for aktuelt dokument, bilde, video, etc -- Definition -- URL/URI for relevant document, picture, video, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;høydeOverEuref89;høyde i EUREF89 Merknad: Benyttes for å angi ellipsoidiske høyder over EUREF89-ellipsoiden (GRS80), i tillegg til ortometrisk høyde. Angis som desimaltall i meter. -- Definition -- height as a decimal number in metres over the ellipsoid determined for EUREF89;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\Fastmerke EAID_AD4F69CA_8230_4096_998B_CD6A15A47AF2;signalType;type fastmerkesignal Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.32) -- Definition -- type of survey control station signal Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.32) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeSignal EAID_AD4F69CA_8230_4096_998B_CD6A15A47AF2;signalHøyde;signalets høyde over fastmerkets høydereferanse i meter Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.33) -- Definition -- the signal's height over the survey control station's height reference in metres Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.33) ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0\FastmerkeSignal