Villreinområder

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Villrein/1.0

Viser treff 1 - 29 av 29
VillreinGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


FellesegenskaperVillrein objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


FellesegenskaperVillreinGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


Villrein objekttype

Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.). Merknad: Siden denne objekttypen gjelder kun 1 art, vil datatypen BmTakson kun inneholde konstanter. Den er likevel tatt med som datatype for at datasettet skal være i samsvar med andre datasett som handler om andre/flere arter.


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenesten


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


BmForvaltningskategori_Rein kodeliste

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.


Fylkesnummer kodeliste

offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


TaksonVitNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmFunntype kodeliste

angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår


TaksonNorskNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmUtvalgskriterium kodeliste

kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus


TaksonID_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmGruppe kodeliste

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling


BmAktivitet kodeliste

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.


Kommunenummer_40 kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon