Villrein

objekttype

Miljødirektoratet Gyldig

Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.). Merknad: Siden denne objekttypen gjelder kun 1 art, vil datatypen BmTakson kun inneholde konstanter. Den er likevel tatt med som datatype for at datasettet skal være i samsvar med andre datasett som handler om andre/flere arter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel Flate 1..1
funnetAr angir hvilket år funnet er gjort DateTime 1..1
geografiskPresisjon Angis i hele meter og kan representere forskjellige forståelser av geografisk presisjon, avhengig av hvordan originaldata er etablert. Generelt for flater vil gjelde at presisjon er et uttrykk for observatørens oppfatning av hvor nøyaktig objektet er geografisk avgrenset eller omsluttet på kart i forholdt til de faktiske forhold i terrenget. Dette vil også gjelde punktdata i en rekke tilfeller. For punktdata er presisjonen avstanden (radius) mellom midtpunktkoordinatene for det observerte objektet og yttergrensa for det arealet (sirkelflaten) som punktet representerer. Integer 1..1
finner navn på den som har gjort observasjonen. Merknad: I originaldata fra Artsdatabanken kalt "Kilde". CharacterString 1..1
bmAktivitet angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl. BmAktivitet (kodeliste) 1..1
bmFunntype angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core BmFunntype (kodeliste) 1..*
funnsted navn på stedet hvor funnet er gjort, eventuelt et områdenavn CharacterString 0..1
bmTakson angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken BmTakson (datatype) 1..1
- bmGruppe angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling, koding iht kodeliste BmGruppe Integer 1..1
- bmForvaltningskategori kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori. BmForvaltningskategori_Rein (kodeliste) 1..1
- bmUtvalgskriterium kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus, kodet etter kodeliste BmUtvalgskriterium integer 1..1
- taksonID taksonID for arten. Kodene forvaltes ikke som endel av modellen, men av Artsdatabanken (ekstern kodeliste). Se Artsdatabanken sin navneservice TaksonID_Rein (kodeliste) 1..1
- taksonNorskNavn navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonNorskNavn_Rein (kodeliste) 1..1
- taksonVitNavn vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice TaksonVitNavn_Rein (kodeliste) 1..1
funksjonsperiode årstid BmFunksjonsperiode (kodeliste) 0..1
artsdatabankID Artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen "artsdatabankID" gjør det mulig å finne originalobservasjonen. CharacterString 1..1
FellesegenskaperVillrein
faktaark faktaark er en egen tjeneste (url til faktaark) som gir alle egenskapsdata pr objekt og et kartutsnitt med observasjonen eller området markert. Link (datatype) 1..1
funndato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode Eksempel: NO for Norge. jfr ISO 3166. For villreinområder brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
institusjon angir hvilken institusjon/organisasjon som eier og har det faglige ansvaret for observasjonen og kvalitetsparametere som er lagt inn Geodataeier (datatype) 1..1
fylke fylkesnr i hht offesiell kodeliste Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste For denne produktspesifikasjonen: alle kommuner som berøres av et område må tas med. Ellers blir ingen kommuner med. Kommunenummer_40 (kodeliste) 0..*
samling referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. Angir i dette datasettet hvilken samling objektet kommer fra. Begrepet kan både vise til en vitenskapelig samling og til en database, for eksempel Artsobservasjoner. Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FAKTAARK Link (datatype) 255 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
INSTITUSJON Geodataeier (datatype) 1..1
Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
Kommunenummer_40 (kodeliste) 0..*
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Flate Flate 1..1
FUNNET_AR DateTime 1..1
GEOGR_PRESISJON Integer 12 1..1
FINNER CharacterString 100 1..1
BMAKTIVITET BmAktivitet 1 1..1
BMFUNNTYPE BmFunntype 1 1..*
FUNNSTED CharacterString 100 0..1
BM_TAKSON BmTakson 1..1
BmFunksjonsperiode 0..1
ARTSDATABANKID CharacterString 255 1..1
Name Type English Description
faktaark Link (datatype)
funndato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
institusjon Geodataeier (datatype)
fylke Fylkesnummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer_40 (kodeliste)
samling CharacterString
område Flate extent
funnetAr DateTime
geografiskPresisjon Integer
finner CharacterString
bmAktivitet BmAktivitet
bmFunntype BmFunntype
funnsted CharacterString
bmTakson BmTakson
funksjonsperiode BmFunksjonsperiode
artsdatabankID CharacterString

Vis Villrein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
DateTime 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
BmAktivitet 1 ..1
BmFunntype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
BmTakson 1 ..1
BmFunksjonsperiode 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning VillreinGrense 1..* Villrein
arv subtype Villrein supertype FellesegenskaperVillrein