FellesegenskaperVillreinGrense

objekttype

Miljødirektoratet Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis FellesegenskaperVillreinGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VillreinGrense supertype FellesegenskaperVillreinGrense