BmUtvalgskriterium BMFUNNTYPE

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annen spesielt hensynskrevende art art som det er knyttet spesielle forvaltningsmessige problemstillinger til. 1
Ansvarsart arter der man finner mer enn 25 % av europeisk bestand i Norge. flere av disse artene er relativt vanlige i Norge. 2
Fredet art art som er fredet ved Kongelig resolusjon 3
Fremmed art arter som er fremmed for Norge og med høy eller svært høy økologisk risiko, samt arter som er internt spredd i Norge med høy økologisk risiko, ihht svartelister 4
Nær trua art art i som er plassert i kategorien NT-nær truet i gjeldende norsk rødliste 5
Prioritert art art som har status som prioritert art ihht naturmangfolddloven 6
Spesiell økologisk form angir økologisk form av en art som må ivaretas særskilt. f.eks. namdalsbleke i Namsen 7
Trua art art som er plassert i en av følgende kategorier i gjeldende norsk rødliste: CR-kritisk truet, EN-truet, VU-sårbar 8
Verdi Navn Beskrivelse
Annen spesielt hensynskrevende art art som det er knyttet spesielle forvaltningsmessige problemstillinger til.
Ansvarsart arter der man finner mer enn 25 % av europeisk bestand i Norge. flere av disse artene er relativt vanlige i Norge.
Fredet art art som er fredet ved Kongelig resolusjon
Fremmed art arter som er fremmed for Norge og med høy eller svært høy økologisk risiko, samt arter som er internt spredd i Norge med høy økologisk risiko, ihht svartelister
Nær trua art art i som er plassert i kategorien NT-nær truet i gjeldende norsk rødliste
Prioritert art art som har status som prioritert art ihht naturmangfolddloven
Spesiell økologisk form angir økologisk form av en art som må ivaretas særskilt. f.eks. namdalsbleke i Namsen
Trua art art som er plassert i en av følgende kategorier i gjeldende norsk rødliste: CR-kritisk truet, EN-truet, VU-sårbar
Name Description Code value
Annen spesielt hensynskrevende art
Ansvarsart
Fredet art
Fremmed art
Nær trua art
Prioritert art
Spesiell økologisk form
Trua art

Vis BmUtvalgskriterium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1