Gamle versjoner

Miljødirektoratet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 8 av 8

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Gyldig

20150101


Foreslåtte naturvernområder produktspesifikasjon

Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for foreslåtte verneområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Foreslåtte naturvernområder

Gyldig

20141201


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Gyldig

20140601


Naturvernområder produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder

Erstattet

20141001


Naturvernområder_20170501 produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501

Gyldig

20170501


Verdifulle kulturlandskap produktspesifikasjon

”Verdifulle kulturlandskap” kartlagt av FMVA/Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har de seneste årene vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap". I denne spesifikasjonen brukes navnet fra fagstandarden, og så vil navnet bli tatt opp til vurdering ved revisjon av fagstandarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap

Gyldig

20141201


Viktige naturtyper produktspesifikasjon

Datasettet inneholder naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13-2007 om kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann og etter DN-håndbok 19-2007 om marin kartlegging, samt naturtyper som kartlegges i utprøving av Miljødirektoratets nye veileder i kartlegging av naturtyper, og viser forekomster av spesielt hensynskrevende naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Datasettet inneholder også utvalgte naturtyper etter forskrift.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper

Gyldig

20141201


Villreinområder produktspesifikasjon

Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder

Gyldig

20141201