Identifikasjon Identification IDENT

datatype

Miljødirektoratet Gyldig

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString 1..1
navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode Eksempel: NO for Norge. jfr ISO 3166. For villreinområder brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LOKALID CharacterString 100 1..1
NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Name Type English Description
lokalId CharacterString localId
navnerom CharacterString namespace

Vis Identifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Navn Beskrivelse
Tillatte karakterer for lokaId og navnerom /* for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare brukes følgende sett av karakterer benyttes:: {"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og bindestrek er tillatt. */ inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in ( navnerom.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) and lokalId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))