FellesegenskaperVillrein

objekttype

Miljødirektoratet Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
faktaark faktaark er en egen tjeneste (url til faktaark) som gir alle egenskapsdata pr objekt og et kartutsnitt med observasjonen eller området markert. Link (datatype) 1..1
funndato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode Eksempel: NO for Norge. jfr ISO 3166. For villreinområder brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
institusjon angir hvilken institusjon/organisasjon som eier og har det faglige ansvaret for observasjonen og kvalitetsparametere som er lagt inn Geodataeier (datatype) 1..1
fylke fylkesnr i hht offesiell kodeliste Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste For denne produktspesifikasjonen: alle kommuner som berøres av et område må tas med. Ellers blir ingen kommuner med. Kommunenummer_40 (kodeliste) 0..*
samling referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. Angir i dette datasettet hvilken samling objektet kommer fra. Begrepet kan både vise til en vitenskapelig samling og til en database, for eksempel Artsobservasjoner. Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FAKTAARK Link 255 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
Identifikasjon 1..1
INSTITUSJON Geodataeier 1..1
Fylkesnummer 0..1
Kommunenummer_40 0..*
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Name Type English Description
faktaark Link
funndato DateTime
identifikasjon Identifikasjon identification
institusjon Geodataeier
fylke Fylkesnummer
kommune Kommunenummer_40
samling CharacterString

Vis FellesegenskaperVillrein i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Link 1 ..1
DateTime 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Geodataeier 1 ..1
Fylkesnummer 0 ..1
Kommunenummer_40 0 ..*
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Villrein supertype FellesegenskaperVillrein