Villreinområder

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Villrein/1.0

Viser treff 1 - 29 av 29

BmAktivitet kodeliste

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår


BmFunntype kodeliste

angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core


BmGruppe kodeliste

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter


BmUtvalgskriterium kodeliste

kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus


FellesegenskaperVillrein objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


FellesegenskaperVillreinGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


Fylkesnummer kodeliste

offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenestenIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer_40 kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
BmForvaltningskategori_Rein kodeliste

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


TaksonID_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


TaksonNorskNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


TaksonVitNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspxVillrein objekttype

Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.). Merknad: Siden denne objekttypen gjelder kun 1 art, vil datatypen BmTakson kun inneholde konstanter. Den er likevel tatt med som datatype for at datasettet skal være i samsvar med andre datasett som handler om andre/flere arter.


VillreinGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet