Havnedata

Geovekst Gyldig 20201022

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/20201022

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_37A45246_BDA2_457b_BF8E_3EF9F43B9E50

Viser treff 1 - 19 av 19

Fendertype kodeliste

angivelse av ulike fendertyper
Drivstofftype kodeliste

Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles


Beholdertype kodeliste

Angir type avfallsbeholder


Fortøyningstype kodeliste

type fortøyningsinnretningVanntilkoblingstype kodeliste

Type vanntilkobling. Kodeliste for objekttypen Vanntilkoblingspunkt. Ved flere typer, bruk annen.


Krantype kodeliste

Angir hvilken type kran


Kaidekketype kodeliste

angivelse av ulike typer dekke på kai


Status kodeliste

Angir status til havneobjekt


Sikringstype kodeliste

Angir sikring til havneobjekt


DrivstoffTilkoblingstype kodeliste

fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff


Fenderorientering kodeliste

Angir orientering til fender


Avfallstype kodeliste

Angir type avfall


Kaitype kodeliste

angivelse av ulike kaityper


Bruksklassetype kodeliste

Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Tilgangstype kodeliste

Angir tilgang til havneobjekt