Topografi

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 17 av 17

MudretOmråde objekttype

oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde Merknad: Tilsvarer DRGARE i S-57 -- Definition -- dredged facility or area with a continuously maintained depth Note: Corresponds to DRGARE in S-57


Tørrfall objekttype

tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen Merknad: Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull. Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- that part of the seafloor which extends from 0.5 metres below chart zero up to the coastline Note: The area is delimited by the coastline and the zero meter contour, which is the line at the 0.5 m level below chart zero. Corresponds to DEPARE in S-57


MudretOmrådegrense objekttype

grense for oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde -- Definition -- boundary for dredged facility or area with a continuously maintained depth


FotogrAvgrensingGruntOmråde objekttype

fotogrammetrisk avgrensingslinje gruntområde. Omtrentlig fotogrammetrisk skillelinje mellom dypt og grunt vann


KystkonturTekniskeAnlegg objekttype

angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann Merknad: Tilsvarer SLCONS i S-57 -- Definition -- indication of coastline where this consists of technical facilities, defined as mean high water Note: Corresponds to SLCONS in S-57


IkkeKartlagtSjømåltGrense objekttype

grense mot ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- boundary against an uncharted/non-surveyed area


Tørrfallsgrense objekttype

grense for tørrfallsområde, kurve med dybdeverdi 0.5 m under K0, sjøkartets nullnivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 med standard dybdeverdi på 0,5 -- Definition -- boundary for intertidal area, curve with depth value of 0.5 m below K0, the zero level of the nautical chart Note: Corresponds to DEPCNT in S-57 -57 with standard depth value of 0.5 (m)


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57


Skjær objekttype

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal -- Definition -- generalised point object for small islands or land area


HavElvSperre objekttype

en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann) Merknad: Denne er identisk med samme linje nevnt under kapitlet Innsjøer og vassdrag). -- Definition -- a fictitious line which defines the border between sea and river at the same level as coastline (mean high water) Note: This is identical to the same line referred to in the chapter on Lakes and watercourses).


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction


Dybdeareal objekttype

sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57


Dybdekurve objekttype

linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57


IkkeKartlagtSjømåltOmr objekttype

ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- area which is uncharted or which has not been surveyed


Grunne objekttype

forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring (SKSK ordbok) Omfatter de tidligere objektklassene Båe, Skjær_tidvis_tørt, Skvalpeskjær og Loddskudd med DYBDETYPE=2." Merknad: Tilsvarer UWTROC i S-57 -- Definition -- a rise in the seafloor which differs significantly from the depth of the surroundings (NHS dictionary). Comprising the former object classes UnderwaterRock, RockIntermittentlyDry, RockAwash and SoundingShot with (depth type) DYBDTYP=2. Note: Corresponds to UWTROC in S-57


Landareal objekttype

området på "land"-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the "land" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57


AvgrensningLandSjø objekttype

den abstrakte klasse AvgrensningLandSjø uttrykker at grensen mellom hav og land består av Kystkontur, Kystsperre og KystkonturTekniskeAnlegg -- Definition -- abstract class which expresses that the boundary between land and sea consists of Coastline, Coastal delimitation and ShorelineConstruction