KystkonturTekniskeAnlegg ShorelineConstruction

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann Merknad: Tilsvarer SLCONS i S-57
indication of coastline where this consists of technical facilities, defined as mean high water Note: Corresponds to SLCONS in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
kystkonstruksjonstype angivelse av kystkonturens konstruksjon Kystkonstruksjonstype (kodeliste) 0..1
kystreferanse kystkonturens referansenivå Kystreferanse (kodeliste) 0..1
høyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
AvgrensningLandSjø
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 0..1
Kurve Kurve 0..1
KYSTKONSTRUKSJONSTYPE Kystkonstruksjonstype 2 0..1
KYSTREF Kystreferanse 5 0..1
HØYDE Real 8 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
kystkonstruksjonstype Kystkonstruksjonstype categoryOfShorelineConstruction the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC
kystreferanse Kystreferanse coastalReferenceLevel the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related
høyde Real

Vis KystkonturTekniskeAnlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
Kystkonstruksjonstype 0 ..1
Kystreferanse 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KystkonturTekniskeAnlegg supertype AvgrensningLandSjø