Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B36F345B_A286_4069_868B_7A7DAA909EA3;INSPIRE_BoundarySeaLand;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_EA1D0DB8_51A2_410d_88C0_628D274CD1F9;Dybdeareal;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_C4D07B31_345E_4ef7_B1A7_70FF597251EA;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_F867C480_5F84_497f_A25E_AB31DF079F4D;IkkeKartlagtSjømålt;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_2B7C4374_7304_40d4_AA14_ACDAE8E0BDA6;Tørrfall;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_F01F60D0_92A0_4463_914F_4F8838B7C79E;MudretOmråde;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_19F99F8D_4484_432d_93C1_4F7DA5FE4F6B;AvgrensningLandSjø ;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_610894AD_7D8A_473d_A1B4_F64AFA30240D;INSPIRE_SurfaceWater;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_5431A18A_9ECD_4048_B03E_C8BA67F6111C;Fotoavgrensning;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_0FA60339_EF13_4aa5_87FA_5CE4A8F89609;MudretOmråde;oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde Merknad: Tilsvarer DRGARE i S-57 -- Definition -- dredged facility or area with a continuously maintained depth Note: Corresponds to DRGARE in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_11607D73_7484_46ba_BF1B_92A24B26BD11;Tørrfall;tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen Merknad: Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull. Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- that part of the seafloor which extends from 0.5 metres below chart zero up to the coastline Note: The area is delimited by the coastline and the zero meter contour, which is the line at the 0.5 m level below chart zero. Corresponds to DEPARE in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_4858EB3E_4426_4dfe_B802_3F0577DEA46F;MudretOmrådegrense;grense for oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde -- Definition -- boundary for dredged facility or area with a continuously maintained depth;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_5884A4E2_05E4_454b_BF02_4A30D1B05B16;FotogrAvgrensingGruntOmråde;fotogrammetrisk avgrensingslinje gruntområde. Omtrentlig fotogrammetrisk skillelinje mellom dypt og grunt vann;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;KystkonturTekniskeAnlegg;angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann Merknad: Tilsvarer SLCONS i S-57 -- Definition -- indication of coastline where this consists of technical facilities, defined as mean high water Note: Corresponds to SLCONS in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_6ECEDA7A_67D1_4358_A93C_C15E7FF54B4D;IkkeKartlagtSjømåltGrense;grense mot ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- boundary against an uncharted/non-surveyed area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_9C2C2525_CB6D_4644_A163_47160742E59F;Tørrfallsgrense;grense for tørrfallsområde, kurve med dybdeverdi 0.5 m under K0, sjøkartets nullnivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 med standard dybdeverdi på 0,5 -- Definition -- boundary for intertidal area, curve with depth value of 0.5 m below K0, the zero level of the nautical chart Note: Corresponds to DEPCNT in S-57 -57 with standard depth value of 0.5 (m);objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_A336DEE5_62AE_4c78_AF9E_D34703985D59;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_AA5C3899_36BF_42dc_AFAC_C1A47B88A2D1;Skjær;generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal -- Definition -- generalised point object for small islands or land area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_AA5DCA29_C4AE_4905_97F2_77F2EC258F2D;HavElvSperre;en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann) Merknad: Denne er identisk med samme linje nevnt under kapitlet Innsjøer og vassdrag). -- Definition -- a fictitious line which defines the border between sea and river at the same level as coastline (mean high water) Note: This is identical to the same line referred to in the chapter on Lakes and watercourses).;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_BA9E87B3_8347_41f2_A7D8_3A41C4DEAE57;Havflate;havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_BF1E9181_F66D_4daa_B567_61D05686CFE2;Dybdeareal;sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_D4B56E1C_0904_4d8a_8151_1ACCDB524E6C;Dybdekurve;linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_E47B8D06_0826_4dde_B5E8_6D50F06959F0;IkkeKartlagtSjømåltOmr;ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- area which is uncharted or which has not been surveyed;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_E59C5DA6_EA8F_4cc9_89E4_D615732479AD;Grunne;"forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring (SKSK ordbok) Omfatter de tidligere objektklassene Båe, Skjær_tidvis_tørt, Skvalpeskjær og Loddskudd med DYBDETYPE=2."" Merknad: Tilsvarer UWTROC i S-57 -- Definition -- a rise in the seafloor which differs significantly from the depth of the surroundings (NHS dictionary). Comprising the former object classes UnderwaterRock, RockIntermittentlyDry, RockAwash and SoundingShot with (depth type) DYBDTYP=2. Note: Corresponds to UWTROC in S-57";objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_F9D0C2A7_A82F_436c_ACDA_01F3EB3E5DF3;Landareal;"området på ""land""-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the ""land"" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57";objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_FE26091A_9814_40e6_842E_00442BBD9DF6;AvgrensningLandSjø;den abstrakte klasse AvgrensningLandSjø uttrykker at grensen mellom hav og land består av Kystkontur, Kystsperre og KystkonturTekniskeAnlegg -- Definition -- abstract class which expresses that the boundary between land and sea consists of Coastline, Coastal delimitation and ShorelineConstruction;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_21387134_2492_467a_B93A_DDF94835BC9D;Kysttype;kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_50392E33_95D1_46d9_8FCD_D037B61B2F12;Kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon -- Definition - - the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_8F2A32CA_4CBF_4351_A1A1_DD901E123A76;Dybdetype;klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57);kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_DD09A4DF_4080_4e80_88F4_426224B4CE66;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAID_0FA60339_EF13_4aa5_87FA_5CE4A8F89609;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\MudretOmråde EAID_0FA60339_EF13_4aa5_87FA_5CE4A8F89609;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\MudretOmråde EAID_0FA60339_EF13_4aa5_87FA_5CE4A8F89609;minimumsdybde;minste dybde innen et område -- Definition -- the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\MudretOmråde EAID_0FA60339_EF13_4aa5_87FA_5CE4A8F89609;maksimumsdybde;største dybde innen et område -- Definition -- the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\MudretOmråde EAID_11607D73_7484_46ba_BF1B_92A24B26BD11;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Tørrfall EAID_11607D73_7484_46ba_BF1B_92A24B26BD11;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Tørrfall EAID_4858EB3E_4426_4dfe_B802_3F0577DEA46F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\MudretOmrådegrense EAID_5884A4E2_05E4_454b_BF02_4A30D1B05B16;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\FotogrAvgrensingGruntOmråde EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon -- Definition -- the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition -- the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_6193B356_815A_421a_9D09_3D01496C73C2;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H];egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_6ECEDA7A_67D1_4358_A93C_C15E7FF54B4D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\IkkeKartlagtSjømåltGrense EAID_9C2C2525_CB6D_4644_A163_47160742E59F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Tørrfallsgrense EAID_9C2C2525_CB6D_4644_A163_47160742E59F;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Tørrfallsgrense EAID_A336DEE5_62AE_4c78_AF9E_D34703985D59;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Kystkontur EAID_A336DEE5_62AE_4c78_AF9E_D34703985D59;kysttype;kategori av kyst -- Definition -- the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Kystkontur EAID_A336DEE5_62AE_4c78_AF9E_D34703985D59;kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition -- the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Kystkontur EAID_A336DEE5_62AE_4c78_AF9E_D34703985D59;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Kystkontur EAID_AA5C3899_36BF_42dc_AFAC_C1A47B88A2D1;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Skjær EAID_AA5DCA29_C4AE_4905_97F2_77F2EC258F2D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\HavElvSperre EAID_AA5DCA29_C4AE_4905_97F2_77F2EC258F2D;kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition -- the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\HavElvSperre EAID_AA5DCA29_C4AE_4905_97F2_77F2EC258F2D;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\HavElvSperre EAID_BA9E87B3_8347_41f2_A7D8_3A41C4DEAE57;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Havflate EAID_BA9E87B3_8347_41f2_A7D8_3A41C4DEAE57;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Havflate EAID_BF1E9181_F66D_4daa_B567_61D05686CFE2;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdeareal EAID_BF1E9181_F66D_4daa_B567_61D05686CFE2;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdeareal EAID_BF1E9181_F66D_4daa_B567_61D05686CFE2;minimumsdybde;minste dybde innen et område -- Definition -- the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1 ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdeareal EAID_BF1E9181_F66D_4daa_B567_61D05686CFE2;maksimumsdybde;største dybde innen et område -- Definition -- the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdeareal EAID_D4B56E1C_0904_4d8a_8151_1ACCDB524E6C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdekurve EAID_D4B56E1C_0904_4d8a_8151_1ACCDB524E6C;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Dybdekurve EAID_E47B8D06_0826_4dde_B5E8_6D50F06959F0;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\IkkeKartlagtSjømåltOmr EAID_E47B8D06_0826_4dde_B5E8_6D50F06959F0;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\IkkeKartlagtSjømåltOmr EAID_F9D0C2A7_A82F_436c_ACDA_01F3EB3E5DF3;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Landareal EAID_F9D0C2A7_A82F_436c_ACDA_01F3EB3E5DF3;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi\Landareal