Søket gav 36 treff

Forurenset grunn produktspesifikasjon

Datasettet gir en oversikt over lokaliteter med forurenset grunn samt avfallsdeponier (nedlagte), krigsetterlatenskaper og lokaliteter med forurensede sedimenter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141201


Arter av nasjonal forvaltningsinteresse produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20150101


Foreslåtte naturvernområder produktspesifikasjon

Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for foreslåtte verneområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Foreslåtte naturvernområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141201


Foreslåtte naturvernområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen omfatter områder som er foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

2.0


Naturvernområder_20170501 produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder_20170501

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20170501


Statlig sikra friluftslivsområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder basert på SOSI generell del II Friluftsliv versjon 4.1

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141101


Motorferdsel i utmark produktspesifikasjon

Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

1,0


Verdifulle kulturlandskap produktspesifikasjon

”Verdifulle kulturlandskap” kartlagt av FMVA/Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har de seneste årene vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap". I denne spesifikasjonen brukes navnet fra fagstandarden, og så vil navnet bli tatt opp til vurdering ved revisjon av fagstandarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Verdifulle kulturlandskap

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141201


Verdifulle kulturlandskap produktspesifikasjon

”Verdifulle kulturlandskap” er kartlagt av Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har tidligere vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

2.0


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20140601


Viktige naturtyper produktspesifikasjon

Datasettet inneholder naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13-2007 om kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann og etter DN-håndbok 19-2007 om marin kartlegging, samt naturtyper som kartlegges i utprøving av Miljødirektoratets nye veileder i kartlegging av naturtyper, og viser forekomster av spesielt hensynskrevende naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Datasettet inneholder også utvalgte naturtyper etter forskrift.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Viktige naturtyper

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141201


Villreinområder produktspesifikasjon

Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

20141201


Villreinområder produktspesifikasjon

Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder

Eier: Miljødirektoratet

Gyldig

2.0


Forurenset Grunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

2.0


Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 produktspesifikasjon

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


Naturtyper_Utvalgte-2.0 produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


ArterFunksjonsområder-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterFunksjonsområder-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Naturtyper - DN-håndbok 13 produktspesifikasjon

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 13

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 13

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Naturtyper - DN-håndbok 19 produktspesifikasjon

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 19

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 19

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0