Naturtyper - DN-håndbok 13

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtyper i henhold til DN-håndbok 13

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB13/1.0

Viser treff 1 - 20 av 20


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


BmNaturtype objekttype

Naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.


BmNaturtypeGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


BmNaturtypeTillegg datatype

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk)


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


UtvalgtNaturtype kodeliste

Utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder


BmHevdstatus kodeliste

Angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap


NaturtypeUtforming kodeliste

Merknad: DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


Naturtype kodeliste

Kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann, i henhold til DN-håndbok 13. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra Miljødirektoratets Naturbase.


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m