Viktige naturtyper

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet inneholder naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13-2007 om kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann og etter DN-håndbok 19-2007 om marin kartlegging, samt naturtyper som kartlegges i utprøving av Miljødirektoratets nye veileder i kartlegging av naturtyper, og viser forekomster av spesielt hensynskrevende naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Datasettet inneholder også utvalgte naturtyper etter forskrift.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ViktigNaturtyper/20141201

Viser treff 1 - 27 av 27BmNaturtype objekttype

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


Fellesegenskaper_NaturtypeGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for objekttypen BmNaturtypeGrense


BmNaturtypeGrense objekttype

avgrensning av en naturtypelokalitetPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


BmKilde datatype

kilden registreringen baserer seg på


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Navn datatype

ord som noen eller noe kalles ved


BmNaturtypeTillegg datatype

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


UtvalgtNaturtype kodeliste

utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder


Naturtype kodeliste

Kartlegging av marint biologisk mangfold og terrestrisk biologisk mangfold i henhold til DN-håndbok 13 og 19. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra Miljødirektoratets Naturbase.


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007


NaturtypeUtforming kodeliste

Merknad: DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.


Modellert kodeliste

angir om en naturtype er modellert og verifisert


MobLandPrioritet kodeliste

Angivelse av hvilken prioritet et område eller en ressurs har med tanke på beredskap og tiltak mot akutt forurensning på land.


BmHevdstatus kodeliste

angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


BmKildetype kodeliste

angir hvilken type av kilde det dreier seg om