Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Miljødirektoratet Gyldig 20140601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesfikasjon/KartlagteFriluftlivsområder/4.1

Viser treff 1 - 36 av 36
KartlagtFriluftslivsområde objekttype

områder som er kartlagt og verdsatt etter metoden i Miljødirektoratets Veileder M98-2013 (tidligere DN-håndbok 25 2004) og andre viktige friluftslivsområder som for eksempel potensielt tilgjengelige strandsoneområder


FellesegenskaperKartlAvgrensning objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og som benyttes for objekttypen KartlFriluftslivsomrAvgrensning.


KartlFriluftslivsomrAvgrensning objekttype

avgrensning av et kartlagt friluftslivsområde


FellesegenskaperKartlagt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen KartlagtFriluftslivsområde


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenesten


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Navn datatype

ord som noen eller noe kalles ved


Verdsetting datatype

angir kriterium for verdsetting av området


Lydmiljø kodeliste

angir kvaliteten av lydmiljøet


Inngrep kodeliste

angir i hvor stor grad området er inngrepsfritt


Egnethet kodeliste

angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til


FriluftslivsområdeType kodeliste

klassifisering av friluftslivsområder etter funksjon


KartlagtStatus kodeliste

brukes hvis området skal gjennom en høringsprosess for endelig versjon er "vedtatt"


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Tilgjengelighet kodeliste

angir hvor god tilgjengeligheten er. Grad av tilgjengelighet til et område avgjøres av mange faktorer som allemannsretten, fysisk tilrettelegging, transports, informasjon mv.


Opplevelseskvaliteter kodeliste

angir om området har spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter eller om området har et spesielt landskap


RegionaleOgNasjonaleBrukere kodeliste

graden området brukes av personer som ikke er lokale


Kunnskapsverdier kodeliste

angir om området er egnet i undervisningssammenheng eller om området har spesielle natur- eller kulturvitenskaplige kvaliteter


Funksjon kodeliste

angir om området har en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el)


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.


PotensiellBruk kodeliste

angir områdets potensial utover dagens bruk


Utstrekning kodeliste

angir om utstrekning av området er stor nok for å utøve de ønskede aktivitetene


Tilrettelegging kodeliste

angir i hvor stor grad området er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper


Brukerfrekvens kodeliste

angir hvor stor dagens brukerfrekvens er


FriluftslivsområdeVerdi kodeliste

områdets betydning for friluftslivet


Symbolverdi kodeliste

angir i hvor stor grad området har en spesiell symbolverdi