Naturtyper_Utvalgte-2.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_Utvalgte-2.0

Viser treff 1 - 14 av 14NaturtypeUtvalgt objekttype

Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


NaturtypeUtvalgtGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Lokalitetskvalitet kodeliste

Samet økologisk kvalitet for en lokalitet


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007


NaturmangfoldVurdering kodeliste

Samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


TilstandVurdering kodeliste

Samlet økologisk tilstand for en lokalitet


UtvalgtNaturtype kodeliste

navn på utvalgt naturtype som lokaliteten tilhører


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m