ArterFunksjonsområder-1.0

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 20 av 20


ArtFunksjonsområde objekttype

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet


ArtFunksjonsområdeGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


Fellesegenskaper_Art objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


BmArtsforekomst datatype

angir viktige områder/lokaliteter for arter


BmKilde datatype

kilden registreringen baserer seg på


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


BmRødlisteStatus kodeliste

gjeldende rødlistekategorier. Artsdatabanken har ansvar for rødlista. Publikasjon: Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken)


Bonnkonvensjonen kodeliste

internasjonal konvensjon. Bonnkonvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser


BmKildetype kodeliste

angir hvilken type av kilde det dreier seg om


BmVerdi kodeliste

art - henvisning til Vilthåndboka - metodikken er under revidering. Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001


NorskNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmEnhet kodeliste

angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Bernkonvensjonen kodeliste

internasjonal konvensjon. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet føringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No.: 104


VitenskapeligNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


Funksjonsperiode kodeliste

Angir årstiden som registreringen gjelder for.


Funksjon kodeliste

angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår