Villreinområder

Miljødirektoratet Gyldig 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Villreinomrader/2.0

Viser treff 1 - 17 av 17

FellesegenskaperVillreinOmråde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


VillreinOmråde objekttype

Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).


VillreinGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Funksjon kodeliste

Angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core


VillreinregionEuropeisk kodeliste

Villreinregion Europeisk? Nei, Sør eller Nord


Funksjonsperiode kodeliste

Angir årstiden som registreringen gjelder for.


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon