Naturvernområder_20170501

Miljødirektoratet Gyldig 20170501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/naturvernomrader/20170501

Viser treff 1 - 34 av 34Naturvernpunkt objekttype

vernet enkeltobjekt etter gammelt lovverk. Vil ikke bli etablert nye. Trær, stein osv.


Supertype_grense objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes for punkt- og linjeobjekter.


Teiggrensepunkt objekttype

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen


Supertype_naturvern objekttype

abstrakt objekt som bærer fellesegenskaper for verneobjektene (naturvernområde og naturvernpunkt).


Naturvern objekttype

naturvern - abstrakt supertype for naturvernområde og naturvernpunkt


Naturvernområde objekttype

naturvernområde - områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.


Naturverngrense objekttype

avgrenser et naturvernområde


IdentifikasjonGrensepunkt datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Områdeplanstatus datatype

status for forvaltningsplan eller skjøtselsplan


IdentifikasjonGrense datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


VernNettverk kodeliste

nasjonalt og internasjonalt nettverk området inngår i


FølgerTerrengdetalj kodeliste

opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget


VernPlanstatus kodeliste

status for eventuell forvaltningsplan eller skjøtselsplan for området


MobLandPrioritet kodeliste

Angivelse av hvilken prioritet et område eller en ressurs har med tanke på beredskap og tiltak mot akutt forurensning på land.


VernPlanbehov kodeliste

angir planbehov for området


GrensemerkeNedsattI kodeliste

beskriver hvilken terrengdetalj grensemerket er nedsatt i


Verneform kodeliste

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


ForvaltningsmyndighetType kodeliste

ansvarlig forvaltningsmyndighet for området


IUCN kodeliste

verneområdets status i IUCN. Naturreservat Verdens Naturvernunion IUCN, har på oppdrag fra FN vedtatt et internasjonalt system for kategorisering av verneområder http://www.iucn.org


AdministrativGrense kodeliste

angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


VernVerneplan kodeliste

angir hva slags verneplan området tilhører


TruetVurdering kodeliste

angir en vurdering av områdets truethet


VernPlantype kodeliste

plantypen som planstatusen gjelder for


VernRevisjon kodeliste

angir om området er revidert eller under revisjon


Grensepunkttype kodeliste

angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.