Motorferdsel i utmark

Miljødirektoratet Gyldig 1,0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/motorferdsel/20170601

Viser treff 1 - 16 av 16

Barmarksløype objekttype

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor


Snøscooterløype objekttype

merka løyper for kjøring med snøscooter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyperMerknad:Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av begrensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


SnøscooterløypeType kodeliste

ulike typer snøscooterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"


Løypestatus kodeliste

Formell status for løypa


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle listeMerknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.


RuteFølger kodeliste

type trase som hoveddelen rute eller turen følger


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


JaNei kodeliste

alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean


RuteMerking kodeliste

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv