Verdifulle kulturlandskap

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: ”Verdifulle kulturlandskap” kartlagt av FMVA/Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har de seneste årene vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap". I denne spesifikasjonen brukes navnet fra fagstandarden, og så vil navnet bli tatt opp til vurdering ved revisjon av fagstandarden.

Viser treff 1 - 19 av 19KultLandOmr objekttype

område med store økologiske og kulturhistoriske verdier som skal tjene som referanseområder og levende historiebok


FellesegenskaperKultLandOmr objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen KultLandOmr.


FellesegenskaperKultLandGr objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


KultLandGr objekttype

avgrensning av et kulturlandskapsområde


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Merknad: En bør være varsom med å benytte URI/URL på mer enn 255 bytes (I et 8 bits tegnsett tilsvarer dette 255 karakterer] fordi eldre nettlesere kan ha problemer. Spesifikasjonen for URL sier ikke noe om noen minimum- eller maksimumslengde, det avhenger av implementasjonene hvor lange strenger som kan benyttes. For Windows: Opera støtter 4050 karakterer, IE 4.0 støtter 2083, Netscape 3-> 4.78 støtter 8192. Netscape 6 støtter 2000.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


BiologiskMangfoldInteresse kodeliste

angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering. I fagstandarden kalles denne kodelisten BotaniskOkologiskInteresse.


KulturlandskapVerdiklassifisering kodeliste

angir en eller flere statuser som indikerer områdets verdi som kulturlandskapsområde


KulturhistoriskInteresse kodeliste

angir om kulturlandskapsområdet har intakte kulturminner, basert på en vurdering av kulturhistoriske interesser


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


MobLandPrioritet kodeliste

Angivelse av hvilken prioritet et område eller en ressurs har med tanke på beredskap og tiltak mot akutt forurensning på land. Merknad: Denne kodelisten er tenkt implementerte på en rekke datasett, slik som:

  • Verneområder
  • Statlig sikra friluftslivsområder
  • Naturtyper etter DNs håndbøker
  • Artsdata (bl.a. viltområder)
  • Helhetlige kulturlandskap