Naturtyper - DN-håndbok 19

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtyper i henhold til DN-håndbok 19

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB19/1.0

Viser treff 1 - 19 av 19


BmNaturtypeGrense objekttype

Avgrensning av en naturtypelokalitet


BmNaturtype objekttype

Naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


BmNaturtypeTillegg datatype

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk)


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av naturtypelokaliteter er basert på retningslinjer i DN-håndbok 19-2007, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisettingskriteriene er revidert i 2012 og i 2019.


UtvalgtNaturtype kodeliste

Utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


Naturtype kodeliste

Kartlegging av marint biologisk mangfold i henhold til DN-håndbok 19. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra Miljødirektoratets Naturbase.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


NaturtypeUtforming kodeliste

Merknad: DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.