Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet Gyldig 20150101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/legg inn riktig url

Viser treff 1 - 28 av 28BmArt objekttype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).


BmArtGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


FellesegenskaperBmArtGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


FellesegenskaperBmArt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenesten


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


BmTakson datatype

navn og tilknyttede statusopplysninger for arter


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Merknad: En bør være varsom med å benytte URI/URL på mer enn 255 bytes (I et 8 bits tegnsett tilsvarer dette 255 karakterer] fordi eldre nettlesere kan ha problemer. Spesifikasjonen for URL sier ikke noe om noen minimum- eller maksimumslengde, det avhenger av implementasjonene hvor lange strenger som kan benyttes. For Windows: Opera støtter 4050 karakterer, IE 4.0 støtter 2083, Netscape 3-> 4.78 støtter 8192. Netscape 6 støtter 2000.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


BmFunntype kodeliste

angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår


BmAktivitet kodeliste

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


TaksonID kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmForvaltningskategori kodeliste

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


TaksonNorskNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmUtvalgskriterium kodeliste

kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus


BmGruppe kodeliste

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling


TaksonVitNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.