Forurenset grunn

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet gir en oversikt over lokaliteter med forurenset grunn samt avfallsdeponier (nedlagte), krigsetterlatenskaper og lokaliteter med forurensede sedimenter.

Viser treff 1 - 23 av 23ForurensetGrunnGrense objekttype

avgrensning av forurenset grunn


ForurensetGrunn objekttype

eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall eller tidligere forurensede eiendommer der det er ryddet opp.


FellesEgenskaperForurensetGrunn objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ForurensetGrunnEiendom datatype

hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


ForurensningHovedgruppe kodeliste

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten


Dokumentasjonstype kodeliste

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene


Påvirkningsgrad kodeliste

angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


ArealbrukRestriksjon kodeliste

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


ForurensetGrunnType kodeliste

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter